Start project 'Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector'

Gebruik van effluent water (afvalwater van de rioolzuiveringsinstallatie) is een belangrijke optie voor de gietwatervoorziening van de glastuinbouw. Een eerder project heeft laten zien dat effluent water goed is op te werken tot veilig gietwater. Recent is een project gestart waarin wordt onderzocht hoe de kwaliteit van dit gietwater kan worden geborgd. Dit om risico’s voor gewas en volksgezondheid te voorkomen én om gebruik geaccepteerd te krijgen binnen de gehele keten.

Hergebruik afvalwater actueel
De gietwatervoorziening staat mede door klimaatveranderingen steeds meer onder druk. Daarom wordt gezocht naar alternatieve gietwaterbronnen. Daarnaast is er een wens om in de regio meer circulair om te gaan met water en de kansen van het hergebruiken van afvalwater in de regio serieuzer te onderzoeken. Overheden willen werken aan een situatie waarin het gezuiverde, zoete afvalwater zoveel mogelijk wordt hergebruikt en hiermee tevens minder zoet water naar zee wordt gebracht. Een optie zou kunnen zijn om het gezuiverde afvalwater te gebruiken in de glastuinbouw als alternatieve waterbron.

Delftbluewater
In 2013 zijn in het onderzoek ‘Delftbluewater’ tomaten geteeld met behulp van opgewerkt water afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de kas werden tomaten geteeld, waarvan de helft wordt gevoed met DBW gietwater (DBW-lijn) en de andere helft met regenwater (referentielijn). Beide lijnen hadden een compleet gescheiden watersysteem, met een aparte doseerinstallatie en een recirculatiestap. Doordat zowel de referentielijn als de DBW-lijn in dezelfde kas staan, zijn met uitzondering van het gietwater alle omstandigheden gelijk. Door deze opstelling zijn beide lijnen onderling vergeleken en de invloed van het gietwater op de kwaliteit en de gewasgroei worden geanalyseerd. Er bleek geen verschil! Het is dus mogelijk om met behandeld effluent tomaten op te kweken.

Doel van het project
Eind februari heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden van het project ‘Borging van effluent water RWZI voor de glastuinbouwsector’. In dit project wordt een gezamenlijke handreiking ontwikkeld met voorwaarden waaronder effluent water (maar ook ander afvalwater van derden) kan worden gebruikt als gietwater. Hiermee werken we toe naar meer afstemming tussen partijen in de keten. Voorkomen moet worden dat gebruik van dit water leidt tot risico’s in de teelt, afzet, verzekering en/of publieke opinie en volksgezondheid. Gekeken wordt naar het continu meten van signaalstoffen, inzet van sensoren, non-invasieve meettechnieken en decision support systems.
Meer duidelijkheid omtrent de borging van de kwaliteit van het water is nodig om - zowel in de groenten- als de sierteelt - dit water als volwaardig alternatief te kunnen zien. Er wordt verondersteld dat toepassing van effluent zowel technisch als economisch haalbaar is.

Financiering en uitvoering
Dit project wordt gefinancierd door Stichting Kennis in je kas, Evides, Sendot, Stowa, Groen Agro Control en de Topsector Tuinbouw en Topsector Water. Tevens wordt dit project mede mogelijk gemaakt door medewerking van de Greenport West-Holland, Stichting Food Compass, Achmea en Hoogheemraadschap Delfland. De uitvoering van dit project ligt in handen van SCFF en KWR.

Meer weten over dit project?
Via de nieuwsmail van glastuinbouwwaterproof wordt regelmatig gecommuniceerd over de vorderingen van het project. Tevens is voor dit project een projectpagina aangemaakt. Deze is te vinden via de download 'Gerelateerd onderzoek' onderaan dit bericht.

Meer nieuws