Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw

Beschrijving

Binnen dit project wordt een aanpak ontwikkeld welke is gericht op het beperken van (de kans op) indirecte emissies naar het oppervlaktewater (lekkages via bodem en grondwater). Hierbij staat het project de volgende doelstellingen voor:

  1. het toetsen van ‘nullozing’ op basis van feitelijke waterkwaliteitsgegevens, emissieroutes worden beschreven en relatief geduid;
  2. beschikbare kennis over lekstromen binnen de bedrijfsvoering wordt onder de aandacht gebracht van de huidige ondernemers;
  3. telers krijgen inzicht in hun waterstromen, milieuaspecten worden onder de aandacht gebracht en er wordt geholpen bij het oplossen van de lozingsproblematiek;
  4. komen tot een praktisch uitvoerbare aanpak om (de kans op) lekstromen uit de kas zoveel mogelijk te beperken.

Binnen dit project wordt een meetplan opgesteld om de kwaliteit en kwantiteit van lekkagestromen in beeld te brengen. Het meetplan wordt vervolgens bij vier tuinbouwbedrijven uitgevoerd.

Financiering
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw van Stowa. Daarnaast wordt het project mede mogelijk gemaakt door HH Delfland.

Resultaten

In samenwerking met de tuinders die hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn praktische maatregelen op een rij gezet om lekkages te voorkomen. Voor het opstellen van praktische maatregelen is een onderscheid tussen nieuwbouw, renovatie en bestaande bebouwing van de kassen relevant. Een systematische aanpak waar bij nieuwbouw de bouw en inrichting optimaal lekkagevrij wordt uitgevoerd is efficiënt en kosteneffectief. Bij renovatie is het ook mogelijk inrichting en materialen via een systematische aanpak te verbeteren. Bij bestaande bebouwing is vooral risicogestuurde controle en tijdig storingen verhelpen belangrijk.

In dit onderzoek naar lekkages vanuit de kas richting oppervlaktewater is vastgesteld dat via verschillende routes lekkage van water plaats kan vinden. Dit kan leiden tot ongewenste en onbewuste emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. De geschatte emissiepercentages zijn laag, maar zeker voor gewasbeschermingsmiddelen geldt dat lage concentraties evengoed een grote invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit.

Projectnummer
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-08-20
Afgerond Ja
Uitvoerder Witteven & Bos
Document

Onderzoek en projecten bodemvochtsensoren