Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw

Beschrijving

Binnen dit project wordt een aanpak ontwikkeld welke is gericht op het beperken van (de kans op) indirecte emissies naar het oppervlaktewater (lekkages via bodem en grondwater). Hierbij staat het project de volgende doelstellingen voor:

  1. het toetsen van ‘nullozing’ op basis van feitelijke waterkwaliteitsgegevens, emissieroutes worden beschreven en relatief geduid;
  2. beschikbare kennis over lekstromen binnen de bedrijfsvoering wordt onder de aandacht gebracht van de huidige ondernemers;
  3. telers krijgen inzicht in hun waterstromen, milieuaspecten worden onder de aandacht gebracht en er wordt geholpen bij het oplossen van de lozingsproblematiek;
  4. komen tot een praktisch uitvoerbare aanpak om (de kans op) lekstromen uit de kas zoveel mogelijk te beperken.

Binnen dit project wordt een meetplan opgesteld om de kwaliteit en kwantiteit van lekkagestromen in beeld te brengen. Het meetplan wordt vervolgens bij vier tuinbouwbedrijven uitgevoerd.

Financiering
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw van Stowa. Daarnaast wordt het project mede mogelijk gemaakt door HH Delfland.

Projectnummer
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-08-20
Afgerond Nee
Uitvoerder Witteven & Bos

Onderzoek en projecten bodemvochtsensoren