Stowa honoreert project emissiebeperking glastuinbouw

Ook in 2019 is door de waterschappen middels het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ budget beschikbaar gesteld voor projecten die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit. Dit door de emissies naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen. Het eerste project voor dit jaar is inmiddels gehonoreerd. Het is het hele jaar nog mogelijk om projectideeën in te dienen.

Gehonoreerd project lekkages in de glastuinbouw
Eind april is de beoordelingscommissie van het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ bij elkaar gekomen om een drietal projecten te beoordelen. Het project 'Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw' is gehonoreerd met een financiële bijdrage. Binnen dit project wordt een aanpak ontwikkeld welke is gericht op het beperken van (de kans op) indirecte emissies naar het oppervlaktewater (lekkages via bodem en grondwater). Het project wordt getrokken door Witteveen & Bos en wordt uitgevoerd in 2019. U wordt via www.glastuinbouwwaterpoof.nl op de hoogte gehouden van dit project.

Heeft u een projectvoorstel?
In 2019 komt de beoordelingscommissie nog twee keer bijeen om projectvoorstellen te beoordelen. U kunt uw projectvoorstel, welke in aanmerking kan komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds, dus ook in 2019 nog indienen. De beoordelingscommissie komt begin september weer bij elkaar. Projectvoorstellen die voor 10 augustus binnen zijn, kunnen worden meegenomen in deze eerstvolgende beoordelingsronde.

Kijk hier voor meer informatie, deadlines voor het indienen van projecten, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers, e-mail schoenmakers@spam-protectstowa.nl.

Meer nieuws