Hergebruik drainagewater grondgebonden teelten

Beschrijving

Bij grondgebonden glastuinbouw is hergebruik van drainwater via het drainagesysteem met onderbemaling een mogelijkheid om emissie terug te dringen. Kwel en inzijging van omringend oppervlaktewater kunnen hierbij voor problemen zorgen. Eerder is een deskstudie verricht naar de mogelijkheid kwel apart af te vangen en te lozen, via een tweede drainage-net met een geavanceerd onderbemaling. Een andere mogelijkheid is de kwel te verminderen door (tijdelijke) verhoging van de grondwaterstand via een voorziening op het bestaande onderbemalingsystemen. Ook wordt gekeken naar een efficiënte  benutting van in het drainwater aanwezige nutriënten. In dit project worden de haalbaarheid en effecten onderzocht Het project valt onder het koepelproject Glastuinbouw Waterproof.

Resultaten

Onderzocht is in welke mate kwel en inzijging zijn te beperken om zo het hergebruik van drainagewater bij grondgebonden teelten te verbeteren. De invloed van kwel/inzijging op het zoutgehalte en de hoeveelheid geloosd drainwater is groot en heeft tot gevolg dat veel bedrijven maar gedeeltelijk drain kunnen hergebruiken. De mogelijkheden om kwel en inzijging te beperken zijn gering. Een dubbel drainagesysteem lijkt het meest veelbelovend, maar een dergelijk systeem is om praktische redenen vrijwel onmogelijk aan te leggen op bestaande bedrijven. Met peilverhoging op de drain via de onderbemaling is ook vermindering van kwel te bereiken, zo bleek uit een praktijkpoef, dit systeem is vrij gemakkelijk te installeren. Duidelijk is wel dat de invloed van het bedrijfseigen beregeningsoverschot van grote invloed is op de emissie aan nutriënten via het geloosde drainagewater. Maximalisatie van hergebruik kan worden bereikt door het bijmengen te koppelen aan het Na gehalte uit een wateranalyse.

Projectnummer 15113
Startdatum 01-01-14
Einddatum 31-12-16
Afgerond Ja
Budget €175.000
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten bodemvochtsensoren