Microbieel gezond water in de glastuinbouw

Beschrijving

Teelt los van de ondergrond wordt in toenemende mate toegepast bij teelt van groente en siergewassen, mede omdat emissie in deze teeltsystemen gemakkelijker is te beperken. Hoewel deze teeltsystemen over het algemeen succesvol zijn, kampen ze in toenemende mate met hardnekkige problemen die kunnen worden gerelateerd aan de microbiologische waterkwaliteit. Het vaststellen van een verslechterende waterkwaliteit is lastig, omdat niet
bekend is welke parameters belangrijk zijn. Recente resultaten laten zien dat organische stof gehaltes (uitgescheiden door plantenwortels) een zeer belangrijke rol spelen in de microbiologische samenstelling van een systeem en kunnen bijdragen aan een instabiele microbiologische waterkwaliteit.

Binnen dit project wordt gericht gezocht naar methoden waarmee de microbiële kwaliteit en gezondheid van het recirculatiewater in de glastuinbouw kan worden bepaald. Deze methoden worden gebruikt om te achterhalen wat de positieve en schadelijke effecten van de microbiële samenstelling van het water zijn op het gewas, en om mogelijkheden te identificeren om de microbiële gezondheid te sturen middels preventieve, mitigerende, of curatieve maatregelen
op verschillende plekken in het watersysteem, en deze toe te passen in de praktijk.
Specifieke focus zal liggen op het sturen van de samenstelling van het recirculatiewater voor het verkrijgen van een robuuste microbiële waterkwaliteit in het wortelmilieu (WP1) en het onder controle houden van biofilmvorming in leidingen (WP2), waarmee de ontwikkeling en verspreiding van pathogene micro-organismen wordt tegengegaan in de praktijk. Kennis van de invloed van micro-organismen op de microbiële waterkwaliteit is een cruciale stap naar robuuste,
emissievrije teeltsystemen, waar in plaats van gewasbeschermingsmiddelen een stabiele microbiologische teeltomgeving de ontwikkeling van pathogenen onderdrukt. Kennis en teeltsystemen hierop gebaseerd kunnen breed in de sector worden ingezet en geven de Nederlandse tuinbouwsector een voorsprong richting duurzame teeltsystemen.

Dit tweejarige project wordt gefinancierd door Topsector Water, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, Stichting Programmafonds Glastuinbouw, Gewascoöperatie Potorchidee, Gewascooperatie Gerbera, WaterIQ, Grodan, GAC, Brabant Plant, Vereijken Kwekerijen.

Resultaten

Resultaten WP 2 Onder controe houden van biofilmvorming in leidingen:

Vijf technieken zijn getest met dit systeem:

  • Oxyl-PRO S (1) zilver gestabiliseerde H2O2 heeft laten zien effectief te zijn in het voorkomen van biofilmvorming, maar heeft geen significant effect in het verwijderen van een bestaande biofilm laten zien;
  • SureFlow ClO2 (2) heeft laten zien effectief te zijn in zowel het verwijderen van een bestaande biofilm als het voorkomen van biofilmvorming;
  • Antibacteriële leidingen (3), AQUA4D (4) en SonoPure Ultrasoon (5) hebben geen significant effect laten zien in zowel het voorkomen van biofilmvorming als het verwijderen van een bestaande biofilm.

Geen van de onderzochte technieken gaf een selectief effect op de samenstelling van de microbiële gemeenschap in de biofilm.

Projectnummer KWR2018.007
Startdatum 01-01-18
Einddatum 06-02-20
Afgerond Ja
Uitvoerder KWR Watercycle Research Institute, Stichting Control Food & Flowers en Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten teelt en bemesting

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en…

Lees meer