Project “Microbieel gezond water” van start

Op 9 januari is de startbijeenkomst geweest van het tweejarige project “Microbieel gezond water in de glastuinbouw”. Door knelpunten rond de microbiële kwaliteit in het watersysteem, is een volledig gesloten kringloop voor veel telers nog te risicovol. Binnen dit project wordt naar sturingsmechanismen in de microbiële waterkwaliteit (WP1) gezocht en wordt onderzocht hoe de biofilmvorming in de leidingen (WP2) kan worden beheerst.

Crossover project
Het project is een crossover tussen TKI Water en topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.  Penvoerder van dit project is LTO Glaskracht Nederland. Onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw en KWR Watercycle Research Institute en de deelnemende partners. De private cofinanciering vind plaats door Stichting Programmafonds Glastuinbouw, de gewascoöperatie potorchidee en vanuit bijdragen van diverse partners. Het project bestaat uit twee werkpakketten.

WP1: Sturingsmechanismen in microbiële waterkwaliteit
In werkpakket 1 wordt bij een potorchideeënteler op locatie, het bassinwater en drainwater gemonitord op, voor het microbioom (alle aanwezige micro-organismen) belangrijke parameters zoals organische stof, temperatuur, zuurstof. Met name de rol van organische stoffen die door de plantenwortels worden uitgescheiden (gemakkelijk afbreekbaar of geleidelijk afbreekbaar) zijn bepalend voor het microbioom in een teeltsysteem. De bacteriesamenstelling wordt bepaald door Next Generation Sequencing waarmee alle bacteriën in het teeltsysteem in kaart worden gebracht. Door de hoeveelheid en samenstelling van de organische stof aan te passen wordt in dit onderzoek bepaald welke organische stofgehaltes en bijbehorende bacteriën belangrijk zijn bij voor een gezonde robuuste teeltmethode. Hierbij wordt ook bepaald of pathogene micro-organismen van bepaalde condities kunnen profiteren, of juist worden onderdrukt. Micro-organismen worden niet alleen bepaald in het water, maar ook in de biofilm die aanwezig is in het teeltsysteem.

In een proefopstelling worden planten ook blootgesteld aan groeicondities met organische stof samenstellingen en concentraties waarvan wordt verwacht dat deze juist een slechte invloed hebben op het microbioom, zodat wordt vastgesteld welke organische stof samenstelling en concentratie in teeltsystemen moeten worden vermeden.

In overleg is het nog mogelijk om naast de potorchidee ook een ander gewas actief te laten mee participeren in dit onderzoek. Bij interesse kunt u contact opnemen met Margreet Schoenmakers (LTO Glaskracht Nederland) of Luc Hornstra (KWR Water).

WP2 Beheersen biofilmvorming in leidingen
In werkpakket 2 wordt onderzocht hoe we de biofilm in leidingen het beste kunnen beheersen. Hiervoor wordt eerst een gestandaardiseerde biofilmopstelling en protocol voor verkrijgen van reproduceerbare biofilmvorming op irrigatieleidingmateriaal ontwikkeld. Dit is nodig zodat het effect van behandelingen op de biofilmvorming objectief gemeten kan worden. In de tweede fase worden voor telers van verschillende gewassen strategieën ontwikkeld en getest om biofilmvorming te beheersen in irrigatieleidingen tijdens de teelt, en het verwijderen van biofilm op de leidingen tijdens een teeltwisseling. De strategieën zijn erop gericht om condities te creëren die ongunstig zijn voor biofilmvorming en moeten passen in een emissieloos teeltsysteem. 

Vervolg van een eerder verkennend project
Dit project is een vervolg van een in februari 2017 afgerond verkennende project 'Structurele aanpak microbiologische waterkwaliteit bij teelt op water'. In dit project was de waterkwaliteit in de loop van het seizoen vastgelegd bij een paprikateelt en een teelt sla op water.  Duidelijk kwam naar voren dat de hoeveelheid organische stof in het water van grote invloed is op de microbiologische waterkwaliteit en de hoeveelheid ziekteverwekkers. Next Generation Sequencing bleek in dit project een krachtige tool te zijn om bacteriepopulaties in kaart te brengen.

Meer nieuws