Meld ideeën voor onderzoek emissiebeperking glastuinbouw

In 2018 is vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ budget beschikbaar voor projecten die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit door de emissies naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen. Bij een aantal projecten dragen de waterschappen financieel bij. Projectvoorstellen moeten uiterlijk 27 maart zijn ingediend.

In 2017 zijn vanuit het fonds diverse projecten financieel ondersteund, onder andere het project 'Emissieloos telen’. Hiermee is veel kennis opgedaan over manieren om de emissies vanuit de glastuinbouw terug te dringen.

Project Praktijkimplementatie CRF nu van start
Het laatste project wat eind 2017 positief is beoordeeld is het project ‘Praktijkimplementatie controlled released fertilizers (CRF) in combinatie met recirculatie’. Doel van dit project is de emissie van meststoffen in de teelt van potorchidee te verminderen. Recent onderzoek laat zien dat bij het gebruik van CRF in combinatie met recirculatie het voldoen aan de emissienormen beter haalbaar lijkt omdat het retourwater minder meststoffen bevat. Binnen het nieuwe project willen de telers nu gezamenlijk een volgende stap maken naar implementatie van CRF op een praktijkbedrijf. Een goede implementatie is belangrijk om met behoud van groei en kwaliteit zo groot mogelijke vermindering van emissie te realiseren. Door goede resultaten van deze implementatie kunnen andere bedrijven sneller volgen en meer bedrijven sneller voldoen aan de emissienorm van 1 januari 2018 (maximaal 150 kg N/ha/jaar).

Hoe dien ik mijn projectvoorstel in?
Voor 27 maart 2018 ontvangt de beoordelingscommissie graag uw projectvoorstel welke in aanmerking kan komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds. Ook daarna is het nog mogelijk uw voorstel in te dienen voor de volgende beoordelingsronden; namelijk voor 27 augustus respectievelijk voor 18 november.  Het project moet bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit door de emissies naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen. Groepen telers die concreet aan de slag gaan met dit onderwerp hebben voorrang. Daarbij gaat het om het implementeren van nieuwe maatregelen in de praktijk en de verdere verspreiding van de opgedane kennis. Ook blijft er ruimte voor andere projecten die kennis opleveren over emissiebeperking vanuit de glastuinbouw. Kijk hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers, e-mail schoenmakers@spam-protectstowa.nl.

Meer nieuws