Is emissieloos telen mogelijk in de praktijk?

Onderzoek in een aantal teelten heeft laten zien dat het mogelijk is om al het drainwater te hergebruiken. Voor de individuele teler in de bedrijfsspecifieke omstandigheden is dit toch vaak nog erg lastig. De situatie op het bedrijf is net even anders dan in het betreffende onderzoek. In de praktijk kunnen knelpunten naar boven komen, die onder ideale omstandigheden binnen onderzoek niet tot problemen hebben geleid. Binnen het project ‘Waterefficiënte teelt op substraat’ wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten die optreden in de praktijk bij het emissieloos telen.

Resultaten emissieloos telen in onderzoek
De afgelopen jaren zijn in het onderzoeksprogramma Water diverse projecten uitgevoerd die als doel hadden te komen tot nagenoeg nulemissie in de substraatteelt. De resultaten zijn gecommuniceerd op onder andere glastuinbouwwaterproof.nl ( zie deze projectpagina). Maar hoe gaat de toepassing hiervan in de praktijk? Welke knelpunten worden ervaren bij emissieloos telen?

Implementatie onderzoek
Recent is het project ‘Waterefficiënte teelt op substraat’ gestart. In dit project wordt emissieloos telen geïmplementeerd en gemonitord. Knelpunten bij het emissieloos telen in de praktijk worden in kaart gebracht en voor een aantal relevante knelpunten, onder andere oplopende concentratie zink, teeltwisseling amaryllis, wordt een oplossing ontwikkeld. Daarnaast wordt een teeltconcept opgeleverd waarin zonder gebruik van alternatieve waterbronnen kan worden geteeld. Bijvoorbeeld door het verminderen van de waterbehoefte.

Monitoren bij bedrijven
In het project wordt bij verschillende teeltbedrijven de waterkwaliteit uitgebreid gemonitord. Dat geldt bijvoorbeeld voor de waterkwaliteit van het uitgangswater. Die wordt bemonsterd om te kijken in hoeverre dit al ziekteverwekkers bevat. De voedingsoplossing wordt geanalyseerd om te kijken of dit overeenkomt met de verwachting. Daarnaast nemen onderzoekers een monster van de drain.
Insteek is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te kijken in hoeverre de strategie van het emissieloos telen op het bedrijf kan worden toegepast. Op deze manier wordt geprobeerd om de oorzaken van knelpunten die in de praktijk kunnen ontstaan bij emissieloos telen te achterhalen en tot oplossingen te komen. Waar gaat het goed en waar moeten aanpassingen worden gedaan? Waar is emissieloos telen in de praktijk wellicht niet mogelijk en nog een brug te ver?

Deelnemende bedrijven gezocht
Voor dit project wordt nog een aantal geïnteresseerde substraatbedrijven gezocht. Die bedrijven kunnen zich melden bij Margreet Schoenmakers.
Het project wordt gefinancierd door Stichting KijK, Topsector TU/LNV, Stowa, Greenport West-Holland, gewascoöperatie Amaryllis, Bom Groep, Royal Brinkman en Bruine de Bruin. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland en deelnemende telers. Zie voor meer informatie de projectpagina

Meer nieuws