David van Tuijl: “Aanleg collectieve zuivering Bommelwaard ligt op schema”

Jan van Staalduinen

De aanleg van 35 km riolering en 54 pompen om het afvalwater van 250 ha glastuinbouw in de Bommelwaard naar de waterzuiveringsinstallatie bij Zaltbommel te krijgen. Begin september lag de uitvoering van het collectieve zuiveringsinitiatief nog mooi op schema, meldt chrysantenteler en woordvoerder David van Tuijl. Hij is ook lovend over het nog veel grotere collectief dat in het Westland gestalte krijgt.

Op schema en budget
Kort na het voortgangsoverleg met bestuurders en uitvoerders heeft David van Tuijl uit Brakel er alle vertrouwen in dat de eerste kubieke meters afvalwater uit tuinbouwcentrum Bommelwaard eind december de zuiveringsinstallaties in Zaltbommel passeren. “Na het lange en intensieve voorbereidingstraject zou dat heel veel voldoening geven”, zegt de teler en voorman van het regionale zuiveringscollectief. “Niet alleen omdat we daarmee voldoen aan onze wettelijk zuiveringsplicht, maar ook omdat we met elkaar zo’n lange, soms hobbelige weg hebben afgelegd. De uitvoering ligt op schema én budget, dus ik kan op dit moment alleen maar tevreden zijn.”

Zuiveringsstappen
Als het goed is liggen de leidingen en pompen rond 1 november allemaal op hun plaats. Ook de waterbuffers op de bedrijven moeten dan op niveau zijn, zodat er een redelijk constante waterstroom door de gloednieuwe riolering naar Zaltbommel kan stromen. Na enkele weken inregelen moet de installatie rond Kerstmis volledig operationeel zijn. Dan wordt het tuinbouwwater, dat gescheiden van andere waterstromen via het nu gerealiseerde rioolstelsel wordt aangevoerd, in meerdere stappen gefilterd en gezuiverd van nog aanwezige meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Na zuivering wordt het water geloosd op de Waal. “Dan lopen we weer vooraan in duurzaam produceren en dat zal in de sloten langs onze bedrijven zeker tot verbetering leiden van de waterkwaliteit”, zegt de teler enthousiast.

AWZI Nieuwe Waterweg
Van Tuijl volgt ook de ontwikkelingen in het Westland met grote interesse. Deze zomer gaf het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland groen licht voor de aanpassingen die nodig zijn om het afvalwater van (ruim) 1.000 ha glastuinbouw op duurzame wijze te zuiveren. Deze aanpassingen, waaronder een extra pompstation en persleiding en uitbreiding van de AWZI Nieuwe Waterweg met (o.a.) ozoninstallaties, worden volledig betaald door de zuiveringscoöperatie van de betrokken telers. Anders dan in de Bommelerwaard kunnen zij gebruik maken van het bestaande rioolstelsel, waarop ook huishoudens en bedrijven lozen. Het voordeel voor Delfland is dat de door telers gefinancierde uitbreiding en upgrade het mogelijk maakt om naast gewasbeschermingsmiddelen ook medicijnresten af te breken. Is hier sprake van een klassieke win-winsituatie?

Uitgaan van mogelijkheden
Van Tuijl: “Zo zou je het best kunnen noemen. Beide partijen hebben baat bij de samenwerking, die dankzij de schaalvoordelen van de Westlandse tuinbouw en de uitgebreide bestaande infrastructuur heel veel mogelijk maakt. Natuurlijk moet het allemaal nog zijn beslag krijgen, maar er is veel draagvlak bij alle stakeholders en de vaart lijkt er goed in te zitten. Petje af voor wat daar gebeurt. Wij zitten in een gebied met een andere dynamiek en infrastructuur. Aansluiting op het bestaande rioolnetwerk was bijvoorbeeld niet mogelijk vanwege de te kleine capaciteit. Door uit te gaan van kansen en mogelijkheden denk ik dat wij ook hier tot de best denkbare én haalbare oplossing zijn gekomen.”

Meer nieuws