Correcte milieurapportage (UO) ook van belang voor de glastuinbouw zelf

Elk glastuinbouwbedrijf moet jaarlijks voor 1 mei zijn milieurapportage indienen bij het bevoegd gezag. Om alle milieurapportages te verzamelen en op te slaan heeft het bevoegd gezag een stichting opgericht die de database beheert: de Uitvoeringsorganisatie (oftewel de UO). Door de milieurapportages centraal op te slaan, kunnen er landelijke conclusies worden getrokken, die het beleid voor de glastuinbouw mede bepalen. Correcte milieurapportages zijn van belang om het beleid uitvoerbaar te houden.

Op basis van de milieurapportage berekent de database bij substraatteelten de hoeveelheid stikstof die gedurende het jaar is geloosd. Voor het lozen van meststoffen gelden landelijke regels, namelijk de emissienormen voor stikstof. Door de emissienormen voor stikstof steeds strenger te maken is het de bedoeling dat er meer drainwater wordt hergebruikt en de lozing van meststoffen afneemt. Voor die aanscherping van de emissienorm wordt o.a. gekeken naar de milieurapportages. Als veel bedrijven rapporteren dat ze geen meststoffen lozen, dan leidt dat tot de conclusie dat de norm scherper kan. Een nullozing rapporteren terwijl er wel geloosd is, lijkt dus wel een makkelijke oplossing voor dat jaar maar heeft de jaren daarna zijn consequenties.

De emissienorm is een wettelijke norm en geen enkel bedrijf wil die norm bewust overtreden, maar het kan lastig zijn om gedurende het jaar te weten of u nog binnen de norm zit. Als u gedurende het jaar twijfelt of u niet te veel loost en daardoor niet aan de emissienorm voldoet, dan kunt u gebruik maken van de emissiecalculator. Hiermee heeft u voor uzelf inzicht in de emissie en voorkomt u dat u meer loost dan wettelijk is toegestaan.

Welke lozingen moeten worden geregistreerd?
Welke lozingen geregistreerd en gerapporteerd moeten worden, is terug te vinden op de website van de UO-database. Voor substraatteelten betreft het met name drainwater incl. analyseresultaten. Voor de grondteelten betreft het drainagewater incl. analyseresultaten en het verbruik van meststoffen. De database berekent het verbruik per hectare en toetst dat aan de verbruiksnorm voor de betreffende teelt.

Voor een correcte milieurapportage moet al het drain- of drainagewater worden gemeten. De afgelopen jaren zijn er veel gebiedsgerichte projecten geweest en vanuit die praktijk weten we dat er extra aandacht nodig is voor het voorkomen van overstort van silo’s en putten. Overstort gaat doorgaans buiten de watermeter om en zorgt daardoor voor een onderschatting van de lozing. Om dat te voorkomen, kunnen overstorten het beste worden afgedicht. Om wateroverlast te voorkomen, kunnen silo’s voorzien worden van een extra alarmering, die waarschuwt als de silo bijvoorbeeld 90% gevuld is. Dan is er nog enige tijd om actie te ondernemen. Ook in drain(age)putten kan extra alarmering worden gemonteerd, maar die waterbuffer is veel kleiner. Om problemen te voorkomen kunnen drain(age)pompen dubbel uitgevoerd worden met alarmering als er een pomp niet functioneert. Dat voorkomt wateroverlast en onbedoelde lozing. Dit soort maatregelen zijn de komende jaren van belang om ook in glastuinbouwgebieden in 2027 de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen.

Meer nieuws