Condenswater, wat moet je er mee?

Aandacht voor opvang, opslag en hergebruik van condenswater is belangrijk. Maar niet iedereen heeft dat in de gaten. Niet voor niets heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de afvoer van condenswater benoemd als punt wat extra aandacht vraagt bij controles.

 

Afvoer condenswater in de kas
Condenswater ging altijd in de regenwateropslag, maar dat mag vanwege mogelijke restanten van gewasbeschermingsmiddelen alleen bij een grote regenwateropslag (> 3.500 m³/ha). Bij een hoosbui kan een kleiner regenwaterbassin door de overstort namelijk snel overlopen, waardoor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Condenswater wordt nu veelal aan de (te ontsmetten) drainwatersilo toegevoegd. In nieuwe kasprojecten wordt er een aparte silo aangelegd, omdat het condenswater geen EC heeft en drainwater wel. Hierbij wordt het condenswater als eerste meegenomen met de voorregeling en wordt het overstromen van de drainwatersilo voorkomen.

Afvoer van condenswater verwarmingsinstallatie
Om het rendement van een WKK-installatie te vergroten wordt op veel bedrijven gewerkt met een rookgascondensor. Verbrandingsgassen vormen in het condenswater zuren. De zuren kunnen het staal aantasten in het rookgassysteem waardoor er zware metalen (met name nikkel en chroom) vrijkomen. Dit gebeurt vooral bij systemen zonder afschot, waardoor het water in plassen in het systeem blijft staan. Ook kan de hogere temperatuur voor problemen zorgen in het oppervlaktewater. Als het niet kan worden hergebruikt, loos dit condenswater dan op de riolering. Let daarbij wel op de pH van het water, want zuur condenswater kan schade veroorzaken aan de riolering.

Reiniging kasdek
Het kasdek wordt door alle telers regelmatig schoongemaakt, door groentetelers over het algemeen tijdens de teeltwisseling. Een deel van het water dat gebruikt wordt in het reinigingsproces komt terecht in de condenswaterafvoer. Dit water bevat naast de toegepaste reinigingsmiddelen ook gewasbeschermingsmiddelen, die door verdamping vanaf het gewas ook tegen het kasdek aan komen. Aandacht voor het voorkomen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen via deze waterstroom is belangrijk. Afhankelijk van het gebruikte reinigingsproduct kan dit water een goede bron zijn van gietwater. De notitie ‘Reinigen binnenzijde kasdek’ geeft best practices voor de omgang met het reinigingswater van de binnenzijde van het kasdek.

Meer nieuws