Veilig drainagewater hergebruiken in grondteelt

In de substraatteelt is er al vele jaren ervaring op gedaan met het hergebruiken van drainwater. Ook in de grondgebonden teelten wordt al regelmatig drainagewater hergebruikt als gietwater in de teelt. In de grondgebonden teelten levert dit alleen regelmatig nog problemen op, waarvan niet altijd even duidelijk is waardoor ze ontstaan en hoe ze te voorkomen zijn. Een recent gestart project ‘Kringloopbestendig telen in grond en op zandbedden’ draait om meer kennis opbouwen met betrekking tot het hergebruiken van drainagewater in de praktijk.

Officieel gestart
In juli 2020 is het project ‘Kringloopbestendig telen in grond en op zandbedden’ van start gegaan. Een paar maanden later dan gepland vanwege de situatie met corona. Hierdoor waren bedrijven niet te bezoeken en ontstond er onduidelijkheid rondom de te verwachte financiering. Inmiddels is de kick-off bijeenkomst geweest en is het project officieel van start gegaan. Het project loopt een half jaar langer door dan gepland, namelijk tot juli 2023.

Weg naar hergebruik
Binnen dit project krijgen grondtelers met diverse gewassen handvatten aangereikt om de omschakeling te maken naar hergebruik van water, door het drainagewater op te vangen, schoon te maken en her te gebruiken. Technische apparatuur is deels voorhanden uit de substraatteelt, maar in verband met een andere chemische kwaliteit van het drainagewater is aanpassing noodzakelijk. Door kwaliteitsmetingen te doen, aangepaste apparatuur te beschrijven, kosten en opbrengsten te bepalen en intensief contact te hebben met telers(groepen) moet de weg naar hergebruik worden geëffend.

Haalbaar concept
Per gewas worden ervaringen gedeeld, randvoorwaarden bepaald en wordt kennis opgebouwd. Door deze kennisopbouw kunnen telers individueel bepalen wat er voor hen nodig is om optimaal water te hergebruiken: filtratie, ontsmetting, mengen drainagewater met gietwater, fertigeren, volumestroom en uitbannen slootwater, oplossing voor hergebruikprobleem bij zandbeddenteelten (gewas- of waterbron specifiek). Aan het eind van het project moet er een technisch en economisch haalbaar concept liggen voor grondtelers die drainagewater gaan hergebruiken.

Diverse gewassen kunnen meedoen
Telers van verschillende gewassen kunnen meedoen aan dit project. Inmiddels zijn er chrysantentelers en telers van zomerbloemen bij betrokken. Er is nog ruimte voor andere teelten om mee te doen aan dit project. Teelt u in de grond en wilt u meer kennis opbouwen over hergebruik van drainagewater? Meld u dan aan! We gaan dan zo snel mogelijk het gesprek aan om te kijken naar mogelijkheden ook in uw teelt.

Het project wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research BU Glastuinbouw en wordt gefinancierd door Stichting KijK, Topsector TU/LNV en Agrozone. Daarnaast wordt het project mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, UVAR en Ridder Growing.

Meer nieuws drainage