Sensoren inzetten voor een optimale teelt

De glastuinbouw staat voor een enorme uitdaging om optimaal te produceren met onder andere minder energie, minder gewasbeschermingsmiddelen, minder arbeid, minder emissie en met hergebruik van water. Sensoren kunnen hierbij helpen, maar nog niet voor iedereen is de meerwaarde van sensoren duidelijk. Op donderdagmiddag 26 januari organiseert Glastuinbouw Nederland samen met Delphy en SCFF een bijeenkomst voor telers, waarbij de praktische toepassingen van diverse sensoren worden toegelicht en gedemonstreerd.

Binnen steeds meer projecten, die lopen binnen de innovatieprogramma’s van Stichting Kennis in je Kas, worden sensoren ingezet om de doelstellingen op het gebied van water, plantgezondheid en energie te kunnen behalen. Met verschillende gewassensoren kan de reactie van de plant op een teeltactie meetbaar worden gemaakt. Dit kan helpen om de teelt te optimaliseren. Op het gebied van plantgezondheid kan met sensoren de balans van plagen en biologische bestrijders in de kas veel beter worden begrepen. Zodoende kan gerichter worden bepaald wanneer ingrijpen zinvol en efficiënt is.

Sensoren onder Glastuinbouw Waterproof
Het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof werkt onder meer aan de optimalisatie van de waterkwaliteit in en om de kas. Ook hierbij wordt steeds meer gebruikgemaakt van sensoren.
Zo worden sensoren ingezet om de waterkwaliteit in de kas te controleren. Bij een volledige recirculatie krijgt het water in de glastuinbouw een complexe samenstelling van nutriënten, gewasbeschermings-, rem- en ontsmettingsmiddelen, organische stoffen en microbiologie. De consequentie hiervan voor de teelt is grotendeels onbekend. Met behulp van sensoren is het mogelijk de kwaliteit van het water sneller te beoordelen op de geschiktheid voor hergebruik. Zijn ziekteverwekkers zich aan het ontwikkelen? Heeft zuurstof toevoegen zin of moeten er andere acties worden uitgevoerd?
Sensoren helpen ook de bemesting te optimaliseren en verder te automatiseren. Dit levert een (bescheiden) meeropbrengst op, maar ook een betere kwaliteit en een weerbaarder gewas. Daarnaast wordt in lopende projecten sensortechnologie gebruikt om nitraat te meten in proceswater, om lekkages tijdig te kunnen traceren. Sensortechnologie wordt ook ingezet om - op termijn - virussen in water te kunnen detecteren, of om de watergift in de grondteelt te optimaliseren.

Bijeenkomst met demonstraties
Tijdens de bijeenkomst op 26 januari leren de aanwezigen welke sensoren beschikbaar zijn, waar en hoe sensoren kunnen worden toegepast en welke sensoren werkelijk helpen in de bedrijfsvoering.
In de pauze zijn diverse sensorleveranciers met hun producten aanwezig om uitleg en demonstraties te geven, zodat ook direct contact kan worden gelegd. Zo ontstaat aan het eind van deze bijeenkomst een goed beeld welke sensoren voor een bedrijf interessant kunnen zijn en kunnen helpen bij het optimaliseren van de processen die voor een specifieke teelt belangrijk zijn. Bovendien hebben ondernemers mogelijk al contact gelegd met een leverancier, zodat zij daadwerkelijk stappen kunnen gaan zetten op hun bedrijf.

Klik hier voor meer informatie over het programma en de mogelijkheid om aan te melden.

Meer nieuws drainage