Drie nieuwe projecten Glastuinbouw Waterproof in 2020

Margreet Schoenmakers

In 2020 gaan drie nieuwe projecten van start binnen de PPS Glastuinbouw Waterproof. Het betreft publiek-private samenwerkingsprojecten, die voor 50% worden gefinancierd door de overheid en 50% door private partijen vanuit het budget. Zowel de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen als ook de Stichting Kennis in je Kas (KijK) zullen bijdragen aan deze projecten. Kennis in je Kas is een stichting voor en door alle Nederlandse telers en wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland.

De volgende projecten gaan vanaf 2020 van start:

‘Handzame nitraatmeter’
Het doel van het project is het ontwikkelen van een robuust en draagbaar meetapparaat, dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en betrouwbaar nitraat kan meten in oppervlakte- en proceswater. Telers kunnen hiermee gemakkelijker en sneller foutenbronnen (bijvoorbeeld lekkages) opsporen in kassen en daarmee zelf proactief werken richting een nulemissie.

‘Waterefficiënte teelt op substraat’
In dit project wordt gewerkt aan de implementatie van emissieloos telen in de praktijk. Knelpunten (bijvoorbeeld met betrekking tot zink) die nu nog optreden bij het emissieloos telen worden geïnventariseerd en waar mogelijk opgelost. Verder worden de mogelijkheden verkend voor hergebruik van verdampingswater als gietwaterbron door actief koelen en ontvochtigen. Hierdoor is er minder goed gietwater vanuit een andere bron nodig voor de teelt. Dit is van belang omdat de beschikbaarheid van goed gietwater onder druk komt te staan.

‘Kringloopbestendig telen in grond en op zandbedden’
Doel van dit project is een betere beheersing van de waterkwaliteit op grondteeltbedrijven. Kennis wordt ontwikkeld en ervaring opgedaan met hergebruik van drainagewater. Meer kennis over de waterkwaliteit (en hoe deze te beïnvloeden) bij hergebruik in grondteelten en bij hergebruik op zandbedden, voorkomt groeiremming en andere teeltproblemen.

Knelpunten
Over de voortgang van de projecten worden telers regelmatig op de hoogte gehouden via glastuinbouwwaterproof.nl. Voor vragen over een van de bovenstaande projecten of bij interesse in deelname, kan contact worden opgenomen met Margreet Schoenmakers. Bij haar zijn ook ervaringen welkom met betrekking tot knelpunten gerelateerd aan de emissiebeperking naar water, die mogelijk kunnen worden meegenomen in bovenstaande projecten.

Meer nieuws drainage