Nieuwe projecten Plantgezondheid en Water goedgekeurd door Programmaraad KijK

Tijdens de vergadering van de Programmaraad van Kennis in je Kas van december vorig jaar zijn diverse projecten op gebied van water en Plantgezondheid goedgekeurd. Daarnaast is er een positieve honorering vanuit de topsector. Momenteel wordt gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomsten, als die zijn uitgewerkt kunnen de projecten van start gaan. Onderstaand een overzicht van de nieuwe projecten.

Projecten Water
Nutriënten uit afvalwater in de kringloop
Het doel is om terugwinning en hergebruik van nutriënten uit afvalwater naar een hoger niveau te tillen in de hele keten en gezamenlijk nutriëntenkringlopen te sluiten. Met heldere kwaliteitssystemen en cases kan een einde worden gemaakt aan de afvalstatus van waardevolle bijproducten en kunnen grondstoffen worden versneld. Het project biedt duidelijkheid over de potentie van kunstmestalternatieven en welke nieuwe verbindingen met andere sectoren opportuun kunnen zijn.

Toekomstbestendig snijbloemen telen op water
Het doel is het ontwikkelen van een robuust en duurzaam alternatief totaal-teeltsysteem voor een drijvende teelt van snijbloemen op water dat kan worden gedemonstreerd onder praktijkomstandigheden.

Projecten Plantgezondheid
Nieuwe mogelijkheden voor biologische bestrijding van bladluis, witte vlieg en trips met entomopathogene schimmels
Het doel van dit project is om de inzet van entomopathogene schimmels voor de bestrijding van bladluis, witte vlieg en trips te verbreden en te verbeteren met nieuwe isolaten, formuleringen, methoden voor verspreiding en instandhouding en tijdelijke of plaatselijke klimaatoptimalisaties.

Ralstonia pseudosolanacearum (fylotype I)
Dit project heeft als doel kennis te genereren over de biologie van R. pseudosolanacearum (fylotype I) met het oog op maatregelen die verspreiding kunnen voorkomen en daardoor besmettingen van tuinbouwgewassen kunnen tegengaan.

Starwars
Ontwikkelen van lasertechnologie waarmee insecten (overdrager van virusziekten) preventief uit de kas kunnen worden geweerd, of waarmee het mogelijk is insecten gericht te elimineren.     

Meer nieuws