“Niemand loost, maar we komen nog wel stoffen tegen”

Onder telers binnen het waterschap Vechtstromen leeft het onderwerp water meer dan ooit. De intentie is zonder twijfel goed, maar feit is wel dat toezichthouder Marcel Godefroy bij metingen in oppervlaktewater en riolering nog steeds stoffen tegenkomt die daar niet in horen. “Dat is een interessant aandachtspunt voor overleg.”

In het teeltgebied Erica en Klazienaveen loopt sinds enkele jaren het project DuurSaam Glashelder. Deze week worden tijdens een informatiebijeenkomst voor de telers uit Erica de resultaten gepresenteerd en besproken. Daarover later meer op Glastuinbouw Waterproof. “Er zijn bedrijfswaterscans uitgevoerd, rapporten opgesteld en besproken. Daarbij werken wij als waterschap goed samen met Delphy en de omgevingsdienst”, geeft Marcel Godefroy aan. “De gesprekken met ondernemers over wat er moet gebeuren en op welke termijn, zijn nu vrijwel afgerond. Telers zijn of volledig gesloten of hebben inmiddels een BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie aangeschaft. Dat maakt het des te opmerkelijker dat bij metingen toch nog stoffen worden aangetroffen die daar niet horen.”

Werking zuiveringsinstallaties
In sommige gevallen is het de vraag of die stoffen afkomstig zijn uit de glastuinbouw, in andere situaties is dat klip en klaar. “In Erica meten we de instroom en de uitstroom, daar zit alleen glastuinbouw tussen. De resultaten roepen vragen op waar we met elkaar een antwoord op moeten vinden.”
Hoofdvraag is of het een bewuste of onbewuste lozing betreft. Daarvoor is het goed om de waterstromen op het bedrijf nogmaals te inspecteren en calamiteiten tijdig te melden. “Maar we gaan ook onderzoek doen naar de werking van de zuiveringsinstallaties van de telers. Het kan zijn dat wanneer een teler water met een afwijkende samenstelling van het standaard drainwater in zijn installatie stopt, het optimale zuiveringsrendement niet wordt gehaald”, zo neemt Marcel Godefroy een voorproefje op de mogelijke conclusies.

Behoud middelenpakket
De toezichthouder heeft een afspraak met een teler in het gebied dat op zijn bedrijf wordt gemeten wat er aan water ingaat en weer uitkomt. “Het bedrijf voldoet aantoonbaar aan de gestelde richtlijnen, maar leidt dat ook tot het gewenste resultaat? Dit onderzoek kan weleens nieuwe kennis opleveren, hetgeen dan vervolgens kan worden meegenomen bij het bijstellen van de huidige regelgeving.”
In navolging van Erica en Klazienaveen wordt de aanpak binnen DuurSaam Glashelder door waterschap Vechtstromen op korte termijn ook toegepast in Twente. “De situaties zijn echter lastig om te vergelijken, omdat de teeltbedrijven in dit gebied veel meer verspreid liggen. Maar voor alle gebieden geldt dat we blijven benoemen wat het belang is van schoon oppervlaktewater, ook voor de glastuinbouw. Het behoud van het middelenpakket is essentieel voor de sector, dus is het zaak dat ondernemers blijven voldoen aan de gestelde wettelijke eisen.”

Meer nieuws