Implementatie project EcoNutri van start

Het Europese project EcoNutri is in november 2022 officieel van start gegaan. Voor de Nederlandse Glastuinbouw wordt door Wageningen University & Research (business unit glastuinbouw) in samenwerking met Glastuinbouw Nederland gewerkt aan het verder optimaliseren en implementeren van de virtuele lysimeter. Daarnaast wordt de kennis omtrent het telen met toelating van meer natrium doorvertaald naar de praktijk. Tot slot wordt de eerder gemaakte bemestingsrichtlijn Ecoteelt vernieuwd en omgezet naar een online tool.

Grondteelt: Virtuele lysimeter
Het huidige project ‘Zorgplicht grondgebonden teelten’ is in de afrondende fase. In dit project is gewerkt aan een virtuele lysimeter. Deze tool geeft inzicht in de waterbalans, de vochttoestand van de bodem en de waterverplaatsing in drie bodemlagen en uiteindelijk de (netto-)uitspoeling. Dat maakt het mogelijk om veel meer op maat te beregenen of te druppelen, wat tot een optimalere teelt kan leiden. Daarmee worden water en meststoffen bespaard en kan de emissie worden beperkt. Binnen EcoNutri is er ruimte om deze virtuele lysimeter verder te optimaliseren, maar vooral ook om deze uit te rollen over de Nederlandse Glastuinbouw. Telers die belangstelling hebben om dit toe te passen voor hun teelt kunnen contact opnemen met Margreet Schoenmakers of via hun gewascoördinator van Glastuinbouw Nederland.

Substraatteelt: Telen met toelating meer natrium
Ook het project ‘Telen met toelating meer natrium’ verkeert in de afrondende fase. Onderzoek in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat telers bij een aantal gewassen meer natrium kunnen toestaan dan tot nu toe werd gedacht. Dit is gunstig, omdat dat telers een eind op weg kan helpen naar het bereiken van (nagenoeg) nulemissie. Zo is in proeven aangetoond dat binnen de teelt van paprika, tomaat, gerbera, phalaenopsis, roos en cymbidium het toelaten van meer natrium goed mogelijk is. Binnen EcoNutri zal deze kennis worden doorvertaald naar de praktijk. Hiervoor zullen onder meer bedrijven nauwlettend worden gevolgd die willen gaan telen met toelating van meer natrium in het drainwater. Ook substraatbedrijven die hier belangstelling voor hebben kunnen zich nu al melden.

EcoNutri
EcoNutri is een Europees project, waarbinnen een multidisciplinair consortium van wetenschappers, agrariërs, agro-industrieën, publieke en private adviseurs in de agrovoedingssector, beleidsmakers en een reeks belanghebbenden samenwerken. De algemene doelstelling van EcoNutri is het optimaliseren, valideren en demonstreren van een aantal oplossingen en innovatieve technologieën die al eerder door de partners zijn ontwikkeld. Die dragen bij aan de vermindering van emissies van stikstof en fosfaat vanuit de open teelten en de glastuinbouw.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon Europe Innovation-programma van de Europese Unie onder de subsidieovereenkomst nr. 101081858.

Meer nieuws