Gebruiksnormen & Zorgplicht

Voor de grondteelt zijn in het Activiteitenbesluit gebruiksnormen opgenomen. Per gewas wordt de maximale hoeveelheid N en P aangegeven die per hectare mag worden gebruikt. Daarnaast is het de bedoeling dat de emissie vanuit de grondteelt zoveel mogelijk wordt beperkt. De zorgplicht vereist dat elk bedrijf actief bezig is met het zoveel mogelijk beperken van de emissie vanuit het bedrijf. Naar mate er meer meststoffen worden gebruikt, is het belangrijker om aan te kunnen tonen dat dit verbruik niet leidt tot een "boven noodzakelijke emissie" naar het milieu.

Checklist meststoffen

Bekijk met de checklist meststoffen stap voor stap waar de mogelijkheden liggen om efficiënter met meststoffen om te gaan. Daarnaast kan deze lijst worden gebruikt ter voorbereiding op een bezoek van een handhaver.

UO-registratie

Jaarlijks rapporteert een glastuinbouwbedrijf de verschillende waterstromen en het gebruik van meststoffen aan bevoegd gezag, het UO (Uitvoeringsorganisatie). Deze rapportage moet jaarlijks voor 1 mei zijn ingediend via www.uo-glastuinbouw.nl. De rapportages worden gebruikt om de lozing vanuit de glastuinbouw te bepalen en om te toetsen of het bedrijf aan de lozingsnormen voldoet. 

Sinds de komst van de aangepaste gebruiksnormen voor de grondgebonden teelten is de rapportage weer van belang geworden om te laten wat de sector op dit gebied doet. Vanwege het belang van de registratie en rapportage gaan waterschappen en gemeenten er gericht op handhaven. 

Waterstromenoverzicht

Bij nieuwbouw of verbouwing van het bedrijf is het zaak goed na te denken over efficiënt en duurzaam omgaan met water. Voorbeelden zijn genoemd in de blauwdruk waterstromen glastuinbouw. Nieuwe technieken kunnen helpen met het optimaliseren van de watergift en het beperken van de emissie. Dit kan een besparing van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen opleveren.                                                                          

KasWaterWeter

De KasWaterWeter is een digitale zelfscan waarmee inzicht wordt gekregen in de waterstromen op het bedrijf en mogelijke verbeteringen en besparingen. De KasWaterWeter leidt u langs een praktisch keuzemenu waardoor u de, bekende en onbekende, waterstromen op uw bedrijf in beeld brengt. In gemiddeld 6 stappen komt u tot een antwoord of u kiest ervoor direct naar rekenmodules en checklists te gaan.

Nieuws registratie

Virtuele lysimeter werkt, finetuning nodig

Een virtuele lysimeter kan helpen om uitspoeling en overmatig watergeven in de grondteelt te voorkomen. Ervaringen op vier bedrijven laten zien dat zo’n tool in de computer een goed hulpmiddel is. Voor een praktische toepassing is het nodig...

Lees meer

Ultrasone watermeters winnen terrein

In de glastuinbouw zijn drie soorten watermeters in gebruik. Volgens Edwin Rijpsma van Revaho winnen ultrasone meters ondanks de hogere aanschafkosten terrein. “Daar zijn goede redenen voor,” zegt hij, “zoals hun grotere nauwkeurigheid,...

Lees meer
Meer Nieuws registratie

Onderzoek en projecten registratie

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en betrouwbaar nitraat kan meten in oppervlaktewater en proceswater. Telers kunnen...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten registratie