Gietwatervoorziening Glastuinbouwgebied Luttelgeest NOP

Beschrijving

Het onderzoek is in principe van toepassing op alle gewassen die voor aanvullende gietwatervoorziening ook afhankelijk zijn van  grondwater, zoals bijvoorbeeld het Westland, Oostland en in dit geval de Noordoostpolder. In  deze regio’s is aanvullende gietwatervoorziening nodig, waarbij gebruik wordt gemaakt van brak grondwater wat via omgekeerde osmose wordt ontzilt. Het ontzilte water wordt als gietwater gebruikt, het membraanconcentraat  (brijn) wordt dieper in de ondergrond teruggebracht.

Het bovenliggende probleem is de acceptatie van infiltratie van membraanconcentraat (brijn) in de ondergrond. Een aantal  provincies, waaronder de provincie Flevoland, vinden deze wijze van gietwatervoorziening niet duurzaam en willen graag een andere wijze van gietwatervoorziening.  Onlangs is bij de glastuinbouwgebieden in de Noordoostpolder (NOP) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijke alternatieve aanvullende gietwatervoorziening. Uit deze studie komt naar voren dat de huidige variant van grondwateronttrekking en infiltratie van het concentraat in de bodem als meest haalbaar alternatief naar voren komt. Elk ander alternatief betekent tenminste een verdubbeling van de gietwaterprijs. De provincie accepteert grondwateronttrekking en infiltratie van membraanconcentraat in de ondergrond, maar wil graag zien hoe het gebruik van de ondergrond en het grondwatersysteem voor de gietwatervoorziening geoptimaliseerd kan worden en negatieve effecten kunnen worden beperkt.

Resultaten

Voor het glastuinbouwgebied Luttelgeest zijn goede kansen (potenties) aanwezig om tot een (meer) duurzaam gebruik van het grondwatersysteem te komen.
Belangrijk aspect hierbij is de positionering van de grondwateronttrekkingsputten en infiltratiepunten ten opzichte van elkaar. Door de putten voor infiltratie van membraanconcentraat stroomafwaarts te plaatsen ten opzichte van de onttrekkingsputten kunnen oplopende concentraties van zouten in het grondwater door infiltratie van membraanconcentraat worden voorkomen. Door ook dieper te infiltreren zal de kans op zgn. kortsluitstroming verder worden beperkt.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het eindrapport.

Projectnummer KWR 2015.044
Startdatum 15-02-15
Einddatum 15-05-15
Afgerond Ja
Budget €28.132
Uitvoerder KWR Water
Document

Onderzoek en projecten gietwater