Ontwikkelen eDNA qPCR-technieken voor zes gewassen

Beschrijving

Doel:
Het doel van het project is: het ontwikkelen van nieuwe qPCR methoden waarmee de eDNA van de soorten Chrysant, Komkommer, Amaryllis, Phalaenopsis, Roos en Gerbera kan worden gekwantificeerd.

Met deze kennis kunnen ondernemers snel en makkelijk zelf aantonen dat vanuit hun bedrijf geen lekkages plaatsvinden naar de bodem en of oppervlaktewater. Waterkwaliteitsbeheerders kunnen met deze methode onwenselijke emissies makkelijker, sneller en goedkoper achterhalen. Met een eerder onderzoek is vastgesteld dat deze methode praktisch uitvoerbaar, goedkoper en sneller is dan analyse van en opsporing m.b.v. analyse op gewasbeschermingsmiddelen. In dit eerdere onderzoek is een qPCR methode ontwikkeld waarmee de eDNA van tomaat en paprika kan worden aangetoond. De testen nu ook voor een ieder bruikbaar.
Door ontwikkeling en uitbreiding van testen (qPCR) op zes andere gewassen zou circa 90% van het glastuinbouw areaal met deze techniek zelf kunnen aantonen dat er vanuit hun bedrijf geen lekkages en daarmee gemoeide emissies plaatsvinden. Tegelijkertijd kan hiermee makkelijker onwenselijke emissies worden teruggeleid tot een teelt.

Projectomschrijving:
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Datura dat gespecialiseerd is in onderzoek en analyse met eDNA techniek. Uit het vorige onderzoek is gebleken dat realisatie van een dergelijke techniek mogelijk is voor tomaat en paprika. Met grote zekerheid kan een qPCR methode ook voor de hierboven gestelde soorten worden ontwikkeld.

Naast het ontwikkelen van de qPCR technieken is er tevens aandacht voor:

  • Hoe gevoelig is deze methode
  • Kan per soort de gevoeligheid/ nauwkeurigheid worden bepaald

Financiering:
Stowa (Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw) en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Resultaten

Conclusie
De ontwikkelde qPCR-methodes kan in de praktijk ingezet worden om eDNA concentraties van chrysant, roos, komkommer en hippeastrum (amaryllis) te meten in het oppervlaktewater. Met de juiste bemonsteringsstrategie kan deze techniek bijdragen aan het opsporen van emissies en lekkages bij bedrijven. Ook kunnen tuinbouwbedrijven die maatregelen nemen om lekkage te voorkomen de techniek gebruiken om de effectiviteit van de genomen maatregelen te bepalen.
Om de toepasbaarheid van de methode door te ontwikkelen is het van belang om een beter inzicht te krijgen vanaf welke eDNA concentraties er sprake is van een emissie of continue lekkage. Dit inzicht kan verkregen worden door zowel in de tijd, als in de ruimte meer eDNA monsters in combinatie met bijvoorbeeld nitraat monsters te verzamelen.

Projectnummer
Startdatum 01-01-22
Einddatum 31-12-22
Afgerond Ja
Uitvoerder Datura
Document

Onderzoek en projecten gietwater