Ontwikkeling eDNA qPCR-techniek om lekkages en lozingen van zes gewassen vast te stellen

In januari 2022 is door de waterschappen, vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissie-beperking Glastuinbouw’, een financiële bijdrage toegezegd aan een nieuw project: Ontwikkelen eDNA qPCR-techniek voor zes gewassen. Uit een eerder onderzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland is gebleken dat met de eDNA-techniek sneller en makkelijker lekkages en/of lozingen vanuit een (glastuinbouw)bedrijf kunnen worden vastgesteld en worden herleid naar een specifiek soort gewas.

Waterkwaliteit nog niet op orde
De waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden voldoet nog niet aan de gestelde doelen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het opsporen van vervuilingsbronnen (emissies)  is moeilijk en kostbaar. Daarbij komt dat de emissies veelal het gevolg zijn van lekkages in de substraatteelt en/of uitspoeling vanuit de grondteelt (onder glas) waar de teler zich niet van bewust is.
Uit een eerder onderzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland is gebleken dat met eDNA techniek, lekkages en/of lozingen vanuit een (glastuinbouw)bedrijf kunnen worden opgespoord, vastgesteld en herleid naar een specifiek soort gewas en bedrijf. Zo komt de bron van de vervuiling en vervuiler in beeld.
eDNA (Environmental DNA) is een moderne techniek waarmee de aanwezigheid van soorten in water kunnen worden aangetoond. Met een emissie komen ook kleine gewasresten (cellen) in het water terecht. Door een watermonster te analyseren op DNA van een gewas, kan duidelijk worden vanuit welke teelt een emissie heeft plaatsgevonden.

Waterkwaliteit koppelen aan acht gewassen
Binnen dit project wordt de methode doorontwikkeld, zodat daarmee ook de eDNA breder, voor meer gewassen, kan worden toegepast. Op dit moment kan met deze techniek al emissie worden gekoppeld aan een lozing of lekkage vanuit tomaat en paprika. Daar komen straks de chrysant, komkommer, amaryllis, phalaenopsis, roos en gerbera bij. Na afloop van het project kan met deze techniek bij circa 90% van het glastuinbouwareaal gemakkelijker worden aangetoond of er lekkages zijn. Daarmee de  lozer worden opgespoord. De techniek is relatief goedkoop en makkelijk toepasbaar.
Deze techniek kan zowel het bedrijf als de waterbeheerder helpen om bron(nen) van emissie op te sporen. Zodat deze hierna kunnen worden aangepakt. Dit helpt ons op weg naar de doelstelling van een nagenoeg nul-emissie vanuit de glastuinbouw in 2027 en het halen van de doelstelling uit de KRW. Daarnaast is het mogelijk om een overschrijding van een gewasbeschermingsmiddel in het oppervlaktewater specifiek te koppelen aan een gewas en/of teler.

Ook een voorstel?
De afgelopen jaren is er door de waterschappen, middels het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’, budget beschikbaar gesteld voor projecten die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit door de emissies naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw terug te dringen. Ook in 2022 is het mogelijk om (gedurende het hele jaar) projectideeën in te dienen. Voorstellen die zijn ingediend vóór 15 maart worden eind maart beoordeeld.
Kijk hier voor meer informatie over de deadlines voor het indienen van projecten, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers.

Meer nieuws