Robbert Ballings (HH Delfland) “Opnieuw veel fouten geconstateerd tijdens teeltwisseling”

Jan van Staalduinen

Op 27 oktober trokken twintig toezichthouders, waaronder acht bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) langs de tuinbouwbedrijven in Westland, Midden-Delfland en Oostland. Hun aandacht richtte zich primair op bedrijven waar van teelt werd gewisseld. “De waterkwaliteit heeft daar altijd extra van te lijden”, licht Robbert Ballings van Hoogheemraadschap Delfland toe. “Ondanks uitgebreide voorlichting en waarschuwingen vooraf zijn er zeventien overtredingen geconstateerd. Dat viel me erg tegen.”

Teeltwisseling geeft piekbelasting
De teeltwisseling is altijd een hectische periode, waarin afgedragen gewassen en substraat worden geruimd en de bedrijven een grondige schoonmaakbeurt krijgen. En vanwege die hectiek wordt er niet altijd zorgvuldig gewerkt.
“Wij zien dat ieder jaar terug in de waterkwaliteit rond tuinbouwbedrijven”, zegt senior handhaver Ballings van Hoogheemraadschap Delfland. “Tijdens de teeltwisseling meten we daar hogere concentraties van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en reinigingsmiddelen in het oppervlaktewater. Er wordt dan meer restwater geloosd, er ontstaan lekstromen vanuit containers met gewas- en substraatresten, er liggen gewasresten naast containers en er spoelt vervuild water van erfverhardingen naar de watergangen. Dat hoort niet en het hoeft niet, maar toch gebeurt het elk jaar opnieuw. Strengere handhaving is helaas nodig.”

Geen misverstand
Uit de jaarrapportage die het hoogheemraadschap het afgelopen voorjaar presenteerde, bleek opnieuw dat de verbetering van de waterkwaliteit stagneert. “De waterkwaliteit is in het afgelopen decennium duidelijk verbeterd, maar we zijn nog niet waar we willen en moeten zijn”, vertelt Ballings. “Daar bestaan ook geen misverstanden over. Telers weten dat de puntjes op de i moeten komen en werken daar doorgaans heel goed aan mee. Desondanks zien we dat er tijdens de teeltwisseling in het najaar nog veel misgaat. Ook dat is bij telers bekend, want het is door ons, door de omgevingsdiensten én door Glastuinbouw Nederland al meerdere keren onder de aandacht gebracht.”

Surveilleren en aanspreken
Daarbij is ook gemeld dat er scherpere handhaving in het verschiet lag. Hoewel de handhavingsdag op 27 oktober niet specifiek werd genoemd, mag het feit dat er toen intensief is gesurveilleerd geen verrassing heten. De handhaver: “Twintig toezichthouders zijn die dag per auto en te voet langs alle bedrijven gegaan om te letten op onregelmatigheden. Waar die van afstand werden geconstateerd of vermoed, volgde nadere inspectie en een gesprek met de ondernemer.”

Vijf processen verbaal
In zeventien gevallen vonden de handhavers dat er sprake was van een overtreding. Tegen twaalf bedrijven is bestuursrechtelijk opgetreden in de vorm van een schriftelijke waarschuwing, al dan niet voorzien van een dwangsom om naleving af te dwingen. In vijf situaties was de overtreding of nalatigheid dermate ernstig, dat er proces verbaal is opgemaakt.
De hoogte van de sanctie kan van geval tot geval variëren en wordt bepaald door de rechter. Boetes van rond de 2.000 euro zouden Ballings niet verbazen, zegt hij desgevraagd. “Weet je, we snappen allemaal dat het in deze tijd van het jaar erg druk is en dat er veel werk wordt uitbesteed. Dat neemt de verantwoordelijkheid van ondernemers echter niet weg. Er is nu al zo lang van alle kanten gewezen op het belang van zorgvuldig werken, van een goede voorbereiding en het goed instrueren en aansturen van medewerkers en inleenkrachten, dat we dit soort dingen niet meer willen zien. Zeventien overtredingen valt mij erg tegen. Het lijkt misschien weinig, maar je moet beseffen dat het om een momentopname gaat van één dag. Bovendien wordt vanuit de auto zeker niet alles gezien. Dit soort acties is nog steeds nodig.”

Meer nieuws