Extra aandacht voor waterkwaliteit tijdens teeltwisseling

De teeltwisseling in de glastuinbouw is weer in volle gang. In de laatste maanden van het jaar worden gewassen geruimd en kassen grondig schoongemaakt om te kunnen starten met een nieuwe teelt.

Het water dat gebruikt is voor de schoonmaak kan voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevatten en mag niet op de sloot worden geloosd. Ook het uitlekwater van substraatmatten en groenafval mag niet in de sloot terecht komen. Zorg dat de containers met groenafval niet lekken naar het erf en oppervlakte water. Vang het lekwater op en dit moet worden geloosd op het riool. Ondanks de aandacht hiervoor zien waterschappen toch dat het niet overal goed gaat, daarom zijn hun handhavers in deze periode extra alert.

Waterkwaliteit
Rond de teeltwisseling is vaker sprake van grote vervuilingen in de sloten. Dit meten de waterschappen in overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen in de sloten. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en brengt daarbij ook nog de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in gevaar, zo benadrukken de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, die samen met Glastuinbouw Nederland partner zijn van de Emissieloze kas. Bewust omgaan met de waterstromen bij teelwisseling is daarom van groot belang. Onnodige lozingen kunnen vaak relatief eenvoudig worden voorkomen. Een goede planning van de teeltwisseling en kennis van de waterstromen (het watersysteem) op het bedrijf is van groot belang.

Water hergebruiken
Ook tijdens het opstarten van de nieuwe teelt is het van belang om lozing te voorkomen en zoveel mogelijk water te hergebruiken. Op www.glastuinbouwwaterproof.nl staan veel tips over het voorkomen van lozingen rondom de teeltwisseling. Zo is er ook een flyer met praktische tips en aandachtspunten om lozingen naar de sloten te voorkomen. Daarnaast is er een uitgebreidere brochure met de ‘Werkwijze voorkomen emissie teeltwisseling substraatteelt’. Ondernemers die de regels overtreden brengen schade toe aan het imago van de branche en brengen bovendien het middelenpakket in gevaar, waarschuwen de waterschappen. Een goede waterkwaliteit is een gezamenlijk belang.

Extra alert en extra controles
De teeltwisseling is een drukke periode waarin veel moet gebeuren in een korte tijd. De waterkwaliteit mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Daarom zijn toezichthouders in deze periode extra alert, waar nodig wordt er gehandhaafd en strafrechtelijk opgetreden.

Meer nieuws