Project AquaConnect: zelfvoorzienend worden in zoetwatervoorziening

Thomas Wagner (WUR)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Hierachter steekt een omvangrijk consortium van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen. Zij zetten zich in voor het hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën. Vanuit het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof is door Stichting Kennis in Je Kas (KijK) een bijdrage toegezegd aan dit project.

Het totale budget voor AquaConnect is ongeveer zes miljoen euro, want bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dragen € 2 miljoen bij. In het onderzoeksprogramma staan oplossingen centraal waarmee Nederland en ook andere deltagebieden zelfvoorzienend kunnen worden in zoetwatervoorziening. Dan kunnen in de toekomst zoetwatertekorten als gevolg van ernstige droogte worden voorkomen.
Programmaleider is professor Huub Rijnaarts, hoofd Milieutechnologie bij Wageningen University & Research. Hij licht het onderzoeksthema toe. “In tijden van droogte is een tekort aan water desastreus. Onze oplossing is dat wij water van een goede kwaliteit en met voldoende beschikbaarheid maken. Om dat te bereiken, hebben we technologieën nodig. Dat zijn filtertechnieken en elektrodialyse. Door die twee te combineren kunnen we het water van goede kwaliteit maken, op maat voor de verschillende gebruikers.”
Klik hier voor een filmpje over het project AquaConnect.

Slimme waterverbindingen
Om te zorgen voor zoetwater worden vooral afvalwater en brak grondwater gezuiverd. De deelnemers aan het consortium gebruiken een systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort. De overheid kan deze methode daarna gebruiken in regelgeving.
Er wordt niet alleen ingezet op chemische maar ook op digitale technologieën. De onderzoekers werken aan geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden via ‘smart water grids’. Daarvan vormt wateropslag in de ondergrond een onderdeel.

Economische kansen binnen sleuteltechnologieën
Het streven is om in vier regio’s te tonen hoe zelfvoorziening kan worden bereikt. Het gaat om Zuid-Holland, regio Groot-Amsterdam, Zeeuws-Vlaanderen en de hogere zandgronden. De onderzoekers van AquaConnect bouwen voort op de opgedane kennis in eerdere en huidige innovatieprogramma’s, zoals COASTAR, Lumbricus en Water Nexus.
NWO heeft behalve voor AquaConnect ook miljoenenbedragen toegekend voor vijf innovatieve onderzoeksprogramma’s op andere terreinen. Bij elkaar gaat het om € 22 miljoen. Het geld is beschikbaar gesteld vanuit het Perspectief-programma van NWO. Dit richt zich op het creëren van economische kansen binnen sleuteltechnologieën.

Risicobeoordeling lozing brijn
In een bericht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt opgemerkt dat in de consortia alle spelers deelnemen die nodig zijn om te komen tot bruikbare oplossingen in de praktijk. “Bij het programma dat zoetwatertekorten wil oplossen, werken de onderzoekers zowel samen met ingenieursbureaus en waterbedrijven als met waterschappen, gemeenten en provincies.”
Vanuit het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof is door Stichting Kennis in Je kas een bijdrage toegezegd aan dit project. De te leveren ‘in kind’ uren zullen worden uitgevoerd door Glastuinbouw Nederland. Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater ter beschikking te hebben door kennisopbouw en de ontwikkeling van waterbehandelingstechnieken. “Tevens hopen we in dit project te werken een onderbouwde risicobeoordeling lozing brijn. We willen bereiken dat de glastuinbouw voldoende water beschikbaar houdt en dat dit is gewaarborgd in/met de omgeving en overheid”, zegt Margreet Schoenmakers, programmamanager Glastuinbouw Waterproof.

Omvangrijk consortium
Aan AquaConnect doet een groot aantal partijen uit de watersector en daarbuiten mee. De deelnemers zijn (in alfabetische volgorde): Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions-AMS, Brabant Water, Deltares, Dow Benelux, Dunea, Energie- en Grondstoffenfabriek, Evides, Gemeente Amsterdam, Gemeente Terneuzen, Haven van Rotterdam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, HZ University of Applied Sciences, ICT Netherlands B.V., KnowH2O, KWR Water, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Netherlands Water Partnership (NWP), North Sea Port, Nijhuis Industrial Technologies, NXFiltration, Oasen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Royal HaskoningDHV, Shell, Stibbe, Stichting Kennis in je Kas, STOWA, Swinkels, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, Vitens, Unie van Waterschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Environmental Research, Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen University & Research, Water Alliance, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen, Wageningen Food and Biobased Research en Witteveen+Bos.

Meer nieuws