Nieuwe visualisatietool Dashboard Waterkwaliteit

In de Tweede nota duurzame gewasbescherming (periode 2013-2023) worden onder andere een aantal doelstellingen geformuleerd voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit en drinkwaterkwaliteit. De doelstellingen zijn erop gericht om geen gewasbeschermingsmiddelen meer in het oppervlaktewater aan te treffen. Om de veranderingen in de ecologische waterkwaliteit te kunnen volgen, is een Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen (LM-GBM) opgezet door Deltares in samenwerking met de waterschappen.

Meer meetpunten
Ook in het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland met veel glastuinbouw staan meetpunten, waarvan de metingen aan het rijk worden doorgegeven. Behalve de landelijke meetpunten heeft het waterschap nog extra punten waar metingen worden gedaan. “Al deze metingen zijn nodig om in de gaten te houden of de normen voor de waterkwaliteit niet door gewasbeschermingsmiddelen worden overschreden. Op basis van de landelijke en onze extra meetpunten, oftewel alle gewasbeschermingsmetingen, wordt er naar de normoverschrijdingen gekeken. Hier kan het rijk dan eventueel maatregelen aan koppelen, die uiteindelijk tot het intrekken van een toelating kan leiden”, zegt Djoline van den Berg, beleidsmedewerker waterkwaliteit van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Dashboard Waterkwaliteit
Om de metingen beter inzichtelijk te hebben, is er het Dashboard Waterkwaliteit. Van den Berg: “Hiermee kunnen we overzicht krijgen van een bepaald middel in het water van glastuinbouwgebieden, boezems en overige plekken. Door verder in te zoomen kunnen we alle metingen per gebied, bijvoorbeeld een polder, bekijken of er hoge pieken zijn die boven de norm zitten. Een piek kan één lozing zijn, maar dat heeft wel invloed op het jaargemiddelde en maximum.

Bij normoverschrijding gaat de overheid kijken naar de toelating van die stof. Door cijfers van meerdere jaren met elkaar te vergelijken, is te zien of het beter of slechter gaat in een gebied.”

Grote invloed van één bedrijf
Er is niet altijd een piekwaarde te zien, maar de meetcijfers blijven wel schommelen onder en boven de norm. Veelal duidt dat op een lozing door een lekkage, die wel meetelt voor het gemiddelde.

“Uit de Gebiedsgerichte aanpak weten we dat één bedrijf het verschil kan maken. In een polder liepen we steeds tegen een hoge overschrijding van de norm aan. Door een voor de teler onbekend lozingspijpje op te sporen en af te sluiten, was het probleem van overschrijding opgelost. Dit zagen we direct terug in de cijfers”, aldus de beleidsmedewerker.

Meer nieuws