“Investeringen in waterkwaliteit moet je altijd waarderen”

Hij is nieuwsgierig naar de voortgang en realisatie van de initiatieven voor collectieve zuivering en ziet dat de glastuinbouw op gebied van lozingen op het oppervlaktewater absoluut de goede kant op gaat. Roy Kalpoe, handhaver glastuinbouw bij Hoogheemraadschap Delfland, is positief over de professionele manier waarop de sector omgaat met het dossier van waterzuivering.

In september 2018 constateerde Kalpoe, samen met Leo Buijing van de Omgevingsdienst Haaglanden, dat het aantal aanvragen voor ‘nullozersverklaringen’ van het waterschap en omgevingsdiensten in hun regio een beetje tegenviel. “Die constatering geldt nog steeds”, zo meldt hij een kleine anderhalf jaar later. Kalpoe constateert dat veel ondernemers zich niet hebben laten leiden door de overheidsmaatregelen, maar dat ze handelen vanuit een groter waterbewustzijn. “En dat is een positieve ontwikkeling. Feit is en blijft dat als je niet loost, je ook niet hoeft te zuiveren. Als bedrijven kunnen telen zonder de meest schadelijke stoffen, dan is nullozing een serieuze optie voor veel bedrijven; dat blijkt. Een verklaring is daarbij geen verplichting, maar geeft wel helderheid.”

Goede kant op
Ondertussen werkt Delfland onvermoeibaar door aan de gebiedsgerichte metingen in de glastuinbouwpolders in de regio, want het behalen van de doelstellingen voor de waterkwaliteit is nog steeds een flinke uitdaging. “Wat gaat de polder in en wat gaat er uit, dat is het uitgangspunt. Actuele cijfers volgen in maart, maar het lijkt erop dat het verschil tussen in en uit weerkleiner wordt. Daadwerkelijke, bewuste, lozingen op het oppervlaktewater komen wij als handhavers nauwelijks meer tegen. We gaan met elkaar – telers en bevoegd gezag –de goede kant op, zowel qua gewasbeschermingsmiddelen als nutriënten”, analyseert Roy Kalpoe.

Handhaven
Nieuwsgierig is hij naar de ontwikkeling van de initiatieven op gebied van collectieve waterzuivering. “Als hoogheemraadschap zijn wij bij diverse projecten betrokken. Feit is dat de tijd gaat dringen, bedrijven hebben nog tien maanden. Het is dus zaak voor telers die zich hebben aangesloten om de vinger aan de pols te houden. Op 1 januari 2021 is de periode van uitstel ten einde, vanaf die datum wordt er ook bij deze telers gehandhaafd. Als we in deze gebieden geen slechte waterkwaliteit hebben, zien we dat als iets positiefs en gaan we ervan uit dat er niet wordt geloosd op oppervlaktewater. Over lozen op het riool kan ik echter, in dat kader, geen uitspraken doen.”

Investering
Samenvattend concludeert Roy Kalpoe dat sommige glastuinbouwondernemers in regio Delfland snel en adequaat hebben ingespeeld op de wetgeving van begin 2018. “Uit oogpunt van professionaliteit en bewustzijn hebben zij geïnvesteerd in een eigen zuiveringsinstallatie. Voor die daadkracht kun je alleen maar waardering hebben. Het zegt veel over hoe bewust zij de waterproblematiek hebben aangepakt.”

Meer nieuws