Gebiedsgericht meten van waterkwaliteit in Steenbergen

Tijdens een ZLTO bijeenkomst met ondernemers in Steenbergen kondigde Waterschap Brabantse Delta aan de oppervlaktewaterkwaliteit in het glastuinbouwgebied het Steenbergs Westland te gaan monitoren.

In het project Gebiedsgerichte Aanpak trekken LTO Glaskracht Nederland en de waterschappen samen op om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van het oppervlaktewater dichtbij glastuinbouwbedrijven. Als uit de metingen blijkt dat verbeteringen mogelijk zijn, kunnen ondernemers maatregelen nemen met behulp van opgedane kennis die u hier op de website ook kunt vinden. Bijvoorbeeld door lekkages in het watersysteem op te sporen. 

Er is afgesproken dat de ondernemers snel inzicht krijgen in de meetresultaten. Het project duurt in eerste instantie een jaar en na een half jaar worden de tussentijdse resultaten met de ondernemers besproken.

Meer nieuws