Gebiedsaanpak Groningen/Drenthe vertraagd, Overijssel haakt aan

Jan van Staalduinen

Begin dit jaar werden er in het kader van DuurSaam Glashelder afspraken gemaakt tussen waterbeheerders en telers voor de gebiedsgerichte aanpak in en rond Erica. Vanwege corona lopen de uitvoering én de uitrol in andere centra echter vertraging op, meldt Harrie Vreman van LTO Noord. De individuele aanpak van verspreid liggend glas in Overijssel verloopt wel volgens plan.

Eind januari spraken vertegenwoordigers van de waterschappen Vechtstromen en Hunze & Aa’s in Erica met de daar gevestigde telers. De bijeenkomst, onderdeel van het regionale project DuurSaam Glashelder, verliep in goede harmonie en er werden over en weer afspraken gemaakt om resterende emissiebronnen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te traceren en te elimineren.

Erica loopt
“Daar is gedurende het voorjaar en in de zomer op de individuele bedrijven uitvoering aan gegeven”, zegt projectleider Harrie Vreman. “Op basis van intensiever meten, bedrijfsbezoeken en gezamenlijk uitgevoerde controles van watersystemen in glastuinbouwgebied Erica is een aantal emissiepunten geïdentificeerd en aangepakt. Het ging vooral om zaken die eerder aan de aandacht waren ontsnapt, zoals lekkende kranen of leidingen. Van misstanden of moedwillig lozen was voor zover ik weet geen sprake en er zijn geen boetes uitgeschreven.”  
Voorgenomen bijeenkomsten rond thema’s als goed uitgangswater, weerbaar telen, het belang van een goede waterkwaliteit, voldoende regenwater en de invloed van lekkages op de waterkwaliteit, konden door de coronacrisis helaas geen doorgang vinden.

DNA-analyse
De kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater verloopt minder snel dan waarop was gerekend, weet de projectleider. Vooralsnog houdt het waterschap vast aan de huidige aanpak, die wederzijds goed bevalt. Samenwerking en maatwerk blijven het uitgangspunt. Er wordt inmiddels ook een proef opgezet rond zogeheten eDNA. Hierin wordt bij geconstateerde overschrijdingen in watermonsters gezocht naar DNA dat naar specifieke gewassen verwijst. Op basis daarvan zou een overschrijding sneller kunnen worden herleid naar de bron.

Voortvarende aanpak Overijssel
In het afgelopen jaar heeft waterschap Vechtstromen ook het Overijsselse deel beetgepakt. Vreman: “Dat valt buiten de scope van DuurSaam Glashelder. De activiteiten zijn daarom ondergebracht in een apart project. In het Overijsselse deel van het waterschap liggen geen concentratiegebieden, dus de bedrijven worden individueel benaderd. De ondernemers waren oprecht blij met de wijze waarop ze door het waterschap zijn benaderd en begeleid om eventuele emissies terug te dringen. Ook zij voldoen inmiddels aan de zuiveringsplicht, dus het werk was voor alle betrokkenen goed te overzien. Recentelijk is dit STOWA-project afgerond.”
Het waterschap wil middels bijeenkomsten de bereikte resultaten met de tuinders borgen op het moment dat dit weer mogelijk is binnen de coronaregels.

Uitstel aanvragen

DuurSaam Glashelder wordt mede gefinancierd vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw, dat door de waterschappen is ingesteld en wordt beheerd door STOWA. Omdat de geplande gebiedsbijeenkomsten voor Klazienaveen, Hoogezand-Sappemeer en Erica vanwege corona op ‘hold’ staan, willen de stakeholders uitstel aanvragen voor de afronding van het project.
“Zo’n bijeenkomst heeft veel toegevoegde waarde”, legt Vreman uit. “Niet alleen voor de invulling en uitrol van de gebiedsgerichte aanpak, maar ook voor het wederzijdse begrip, de saamhorigheid en de praktische samenwerking die nodig zijn om alle doelen te bereiken. Er komt veel meer uit wanneer je het traject samen vorm geeft. Uitstel zou het mogelijk maken om op een later moment alsnog  met alle telers in de gebieden rond de tafel te gaan zitten. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, zullen de waterschappen hun eigen plan moeten trekken en uitvoeren.”

Meer nieuws