Call 2021: opties voor projecten Glastuinbouw Waterproof

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem heb-ben op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten geopend. Die geeft invulling aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2021. Ook op het gebied van Glastuinbouw Waterproof is het weer mogelijk projectideeën in te dienen.

De topsectoren hebben, ondanks de economische gevolgen van het Coronavirus COVID-19, ervoor gekozen om vast te houden aan de geplande openstelling van de oproep, namelijk 1 april 2020. Annulering van de openstelling zou betekenen dat innovaties, die van belang zijn voor de lange-termijnontwikkeling van de sectoren, stil komen te vallen. Daardoor zouden de effecten van de coronacrisis nog langer doorijlen. Wel is de sluitingstermijn voor het indienen van de projectideeën met ruim twee weken doorgeschoven: van 15 mei naar 31 mei. Daarnaast geven de topsectoren aan, waar nodig en mogelijk, coulant om te gaan met praktische problemen rondom de indieningsprocedure als gevolg van coronamaatregelen.

Kennis- en innovatieopgaven
De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties samenwerken met erkende onderzoeksorganisaties. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De oproep is in principe breed, maar er zijn wel prioriteiten benoemd die voorrang krijgen bij de honorering.

Onderwerpen en projectideeën
Op het gebied van Glastuinbouw Waterproof gaat het vooral om de volgende onderwerpen:

  • Gevolgen van klimaatverandering op verschillende bedrijfs-/teeltsystemen, adaptatiemogelijkheden en effectiviteit van maatregelen (prioriteit 18);
  • Zuinig watergebruik en omgaan met verzilting in de plantaardige productie. Hierbij is van belang: sluiten van de waterkringloop, het optimaliseren van de waterhuishouding op/om het bedrijf, ontwikkelen van nieuwe/andere technieken gericht op zuiniger watergebruik, oplossingen lekverliezen, aandacht voor de teeltwisseling, weerbaar watersysteem onder andere door betere beheersing van de microbiologische aspecten (zie prioriteit 19);
  • (Her)gebruik van restwater en effluent voor watervoorziening landbouw, industrie en drinkwater. Denk hierbij aan onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s van hergebruik van restwater/effluent (toxicologisch en microbiologisch, mens, dier en gewas) en eisen aan de kwaliteit en de beschikbaarheid/ leveringszekerheid. Mogelijkheden voor het opschalen als het gaat om toepasbaarheid en draagvlak (prioriteit 22).

Kijk voor meer informatie, de formats voor het projectidee en de link om een voorstel in te dienen op https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen.

Meer nieuws