Beperkingen gebruik oppervlaktewater en grondwater

Door de aanhoudende droogte zijn er op veel plaatsen onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. Dit is het geval bij waterschappen in Zeeland, Brabant, Limburg, rondom het Twentekanaal, Vallei en Veluwe, Vechtstromen, Rivierenland, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en Hollandse Delta. Bij Rivierenland en Drents Overijsselse Delta is (deels) gekozen voor een gedeeltelijk verbod waarbij alleen overdag geen oppervlaktewater onttrokken mag worden.

De verboden gelden over het algemeen voor de landbouw (categorie 4) en nog niet voor de glastuinbouw, omdat die vanwege de kapitaalintensiviteit in categorie 3 zit. Het kan echter zijn dat een onttrekkingsverbod wordt uitgebreid naar categorie 3, dus controleer regelmatig de informatie van uw eigen waterschap.

Grondwater
Waterschap Vechtstromen heeft vanwege de lage grondwaterstanden een beregeningsverbod uit grondwater ingesteld voor zones van 200 meter rond kwetsbare, waterafhankelijke natuurgebieden in Twente en delen van Salland. In andere gebieden worden onttrekkingen van grondwater overwogen of voorbereid.
Ook voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is de aanhoudende droogte een probleem. De temperatuur van het oppervlaktewater is opgelopen tot 23 à 24 graden en er komt steeds vaker blauwalg voor. Meer informatie is te vinden op Droogtemonitor.

Meer nieuws