AquaReUse: Gietwater voor de glastuinbouw

Voorafgaand aan het WaterEvent 2015 bezochten veel deelnemers de installatie AquaReUse in Bleiswijk, dat in april in bedrijf is genomen. Op het demonstratieproject wordt het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven in een aantal stappen gezuiverd tot gietwater. Dit water is door deze bedrijven weer als gietwater te gebruiken.

Van 11 bedrijven in de buurt komt het afvalwater via het in het gebied aanwezige rioolstelsel naar de installatie. Bij het centrale verzamelpunt van de riolering wordt het afvalwater afgenomen. Bij onvoldoende aanbod is ook inname van oppervlaktewater mogelijk, zodat de installatie kan blijven draaien. Na de inname ondergaat het water eerst verschillende zuiveringsstappen om de omgekeerde osmose goed te laten draaien. Het water gaat eerst door de grofvuilvang en vervolgens door de zandvang. Daarna gaat het water naar de bufferkelder met de helofytenfilter (rietfilter) er bovenop. Door deze filtratie wordt het water biologisch gezuiverd. Dat betekent verwijdering van organische verontreinigingen, ziektekiemen en (mogelijk) biologisch afbreekbare gewasbeschermingsmiddelen. Het bezinksel natte slib uit de bufferkelder is een reststroom die via het riool wordt afgevoerd.

Oxidatieproces
Om van het gezuiverde water gietwater te maken, zijn nog enkele vervolgstappen nodig. Allereerst ondergaat het water een oxidatieproces. Hierdoor oxideren de in het water opgeloste organische verbindingen en ziektekiemen. Na een zandfilter en microfilter kan het water door een omgekeerde osmose installatie. Hierbij worden de laatste verontreinigingen en alle ongewenste zouten eruit gehaald en dat levert bijzonder schoon water op. “Na de omgekeerde osmose stap is het eigenlijk demiwater met een EC van nul”, legt Theo Cuijpers van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard uit. Het concentraat van de omgekeerde osmose wordt via het riool afgevoerd.

UV-ontsmetting
Het gezuiverde gietwater kan via een distributiesysteem naar de bedrijven. Als er een overschot is, wordt dat als reserve opgeslagen in een aquifer in de bodem. Cuijpers: “Door weinig ondergrondse stroming is wateropslag in de bodem goed mogelijk. Om te voorkomen dat er vervuild water in de bodem komt, is er een extra ontsmettingsstap met een UV-filter ingebouwd.”

Het opgeslagen gietwater in de ondergrond is zo weer op te pompen voor gebruik. De aquifer heeft een capaciteit van 100.000 m3.

Reststroom
De installatie is gedimensioneerd om 22 m3 per uur te verwerken. Dat betekent zuiveren van 175.000 m3 per jaar, waarvan 80% terug gaat naar telers en 20% het riool in. “We kijken nog naar de reststroom slib of daar nog gewasbeschermingsmiddelen in voorkomen. Zo ja, dan brengen we een extra stap in, bijvoorbeeld een actief koolfilter”, meldt de senior beleidsmedewerker.

Naast de vaste kosten voor de aansluiting op AquaReUse betalen de aangesloten telers 0,67 euro per m3 gietwater. Met deze opbrengsten kan de installatie van dit demonstratieproject draaien. De kostprijs is van veel factoren afhankelijk. Wanneer soortgelijke projecten worden opgezet, zal per situatie de kostprijs van het gietwater moeten worden bepaald. Cuijpers: “De installatie kost vrij veel energie. Maar doordat het ontzouten van grondwater met behulp van omgekeerde osmose bij de telers niet meer nodig is, geeft dat toch een besparing.”

Meer nieuws