AquaReUse: afvalwaterzuivering, gietwaterbereiding en -distributie

Bij het ontwikkelde AquaReUse-concept wordt het afvalwater centraal in een gebied verzameld en gezuiverd tot gietwaterkwaliteit. Het innovatieve systeem kent drie onderdelen: de afvalwaterzuivering, de gietwaterbereiding en –distributie. Het proces van afvalwaterzuivering en gietwaterbereiding vindt in verschillende stappen plaats.

Afvalwaterzuivering
De AquaReUse-voorzieningen sluiten aan op het rioleringssysteem in het gebeid voor inzameling van het proceswater van glastuinbouwbedrijven. De aanvoer hiervan varieert door het seizoen heen. Wanneer er weinig afvalwater beschikbaar is, is het inlaten van oppervlaktewater mogelijk.

De eerste stap in het zuiveringsproces is het afvangen van grote en zware deeltjes. Daarna vindt buffering van het afvalwater in een ontvangstkelder plaats. De resterende bezinkbare deeltjes worden hier van het afvalwater gescheiden.

Helofytenfilter
Op de ontvangstkelder is een helofytenfilter (rietfilter) gebouwd. Daar wordt door filtratie het water biologisch gezuiverd. Het water stroomt er verticaal doorheen. Verticale doorstroming is beter dan een horizontale en vraagt ook minder ruimte in grondoppervlak. Het rietfilter is ook geschikt voor oppervlaktewater.

In deze zuiveringsstap vindt verwijdering plaats van organische verontreinigingen, ziektekiemen en biologisch afbreekbare gewasbeschermingsmiddelen. Het water is dan visueel schoon. De kwaliteit van het water is vergelijkbaar met het gezuiverde water uit een reguliere afvalwaterzuiveringsinstallatie. Verdere zuivering van het water is nog nodig om het geschikt te maken voor hergebruik als gietwater.

Gietwaterbereiding
Voor de gietwaterbereiding ondergaat het water een oxidatieproces. Hierdoor oxideren de in het water opgeloste organische verbindingen en ziektekiemen. Vervolgens filtert een omgekeerde osmose installatie het water verder. Hierbij worden de laatste verontreinigingen en alle ongewenste zouten eruit gehaald en blijft er zuiver water over.

Distributie van gietwater
Het gezuiverde water gaat via een distributiesysteem naar de bedrijven. Als er een overschot is, wordt dat als reserve opgeslagen in een aquifer in de bodem. De ondergrondse wateropslag (100.000 m3) bevindt zich in het eerste watervoerende zandpakket. De opslag van water voor warmte/koude vindt meestal in het tweede watervoerende zandpakket plaats. Het opgeslagen gietwater is zo weer op te pompen voor gebruik.

Gesloten waterketen
Door het zuiveren van het afvalwater ontstaat er een gesloten waterketen. De glastuinbouwbedrijven hoeven zelf geen grond- en/of oppervlaktewater meer te onttrekken. De bedrijven beschikken naast hemelwater over ander goed gietwater voor hun bedrijfsvoering. Qua kosten is het alternatief voor de tuinders vergelijkbaar met een gangbare gietwatervoorziening. En omdat er minder afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie gaat, levert dit een kostenbesparing op.

Meer nieuws