Akkoord programmaraad Kijk voor project Waterbalans De Hooghe Beer

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) is tijdens de vergadering van dinsdag 18 januari jl. akkoord gegaan met de honorering van het project De Hooghe Beer. Doel van dit project is te onderzoeken in welke mate infiltreren van regenwater in de ondergrond én werken aan het sluiten van de waterbalans binnen een gebied goede alternatieven kunnen zijn.

Doel van het project
Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in meerdere provincies loopt het maatwerk voor het terugbrengen van brijn in de ondergrond af op 1 juli 2022. Verlenging van het maatwerk is geen automatisme. De overheid verwacht van de sector meer inspanningen om alternatieve gietwaterbronnen te zoeken en om de milieueffecten van omgekeerde osmose te beperken c.q. te compenseren.
Doel van dit project is te onderzoeken in welke mate infiltreren van regenwater in de ondergrond én werken aan het sluiten van de waterbalans binnen een gebied goede alternatieven kunnen zijn. De haalbaarheid hiervan is modelmatig vastgesteld (binnen het project Waterbank Westland), maar moet verder worden ontwikkeld en vooral getoetst in de praktijk.

Model versus praktijk
Het testen in de praktijk is nodig om kennis op te doen over de mate waarin de verwachtingen (ontstaan uit het modelmatige onderzoek Coastar) opgaan in de praktijk. Naast de feitelijke aanleg zijn er veel aspecten die moeten worden onderzocht, zoals de inpassing in de bedrijfsvoering op de bedrijven, de effecten op het grondwater en het oppervlaktewater, de juridische randvoorwaarden (en daarmee de technische consequenties) voor de activiteiten zelf en de monitoring en het beheer van de uiteindelijke installatie. Oplossingen moeten worden gevonden voor de juridische, organisatorische en technische knelpunten die ontstaan bij uitvoering in de praktijk.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Door regenwater te infiltreren kan het gebruik van grondwater netto worden geminimaliseerd. Het principe van een waterbank is als kansrijke oplossing benoemd voor duurzaam gietwater. Verschillende overheidspartijen hebben het belang onderschreven en hebben de intentie om dit project tevens te co-financieren. Die besluiten moeten echter nog officieel worden bekrachtigd.

Meer nieuws