Recirculatie Cymbidium II

Beschrijving

In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidiumvanwege de zoutgevoeligheid van het gewas een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voorCymbidium ook emissienormen en is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk Natriumniveau nadeligeeffecten op treden. In een praktijkproef zijn bij een EC van 0,8 drie verschillende Na-concentraties meegegeven. Deze hebben dus een lagere “voedings EC” dan de controlebehandeling zonder Na omdat de totale EC gelijk gebleven is. In een vijfde behandeling is een hoog natriumgehalte bovenop een EC van 0,8 mee gegeven.

In het eerste teeltjaar zijn bij de hoogste Na-concentraties bladpunten ontstaan en later doorgezet in afsterving van sommige bladeren. In het eerste teeltjaar was er geen nadelig effect op de productie, omdat de bloemtakken al voor de start van de behandelingen aangelegd waren. In het 2e teeltjaar zijn wel negatieve effecten op de productie en kwaliteit van de bloemtakken opgetreden. Omdat Cymbidium een meerjarig gewas is waarbij de planten jarenlang in productie blijven en negatieve effecten op productie en kwaliteit pas na lange tijd zichtbaar worden, wordt het onderzoek voortgezet met een derde teeltjaar. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw en is gefinancierd door de gewascoöperatie Cymbidium, Stichting Programmafonds Glastuinbouw en Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Dit onderzoek is een vervolg op 'Recirculatie Cymbidium'.

Resultaten

Bij een gelijkblijvende EC van 0,8 in de gift, zijn drie verschillende Na-concentraties meegegeven. De “voedings EC” van deze behandelingen was dus lager dan van de controlebehandeling zonder Na omdat de totale EC gelijk gehouden is. In een vijfde behandeling is een hoog natriumgehalte bovenop een EC van 0,8 mee gegeven. In het eerste teeltjaar zijn bij de twee hoogste Na-concentraties vergeling en necrotische bladpunten ontstaan en dat is later doorgezet in afsterving van bladeren. Uit analyse van de samenstelling van het druppel- en drainwater en de gewasanalyses is naar voren gekomen dat het kaliumgehalte laag was. Dit zal bij de behandelingen met gelijkblijvende EC samenhangen met de lagere K-concentratie in de gift. Omdat het verschijnsel ook sterk optrad bij de behandeling met 5 mmol/l Na bovenop de normale voeding, zal ook remming van de kaliumopname door een hoge natriumconcentratie een rol spelen.

Naar aanleiding van de resultaten zijn in overleg met de BCO Cymbidium enkele behandelingen tussentijds gestopt, vervangen door onbehandelde planten uit zelfde partij plantmateriaal en aangepaste behandelingen gestart. In het eerste teeltjaar was er geen nadelig effect op de productie, mogelijk omdat de bloemtakken al vóór of net na de start van de behandelingen waren aangelegd. In het 2e en 3e teeltjaar zijn vanaf 2 mmol/l natrium negatieve effecten op de productie en kwaliteit opgetreden. Dit laat zien dat Cymbidium gevoeliger is voor Natrium dan veel andere tuinbouwgewassen. Daarnaast is bij enkele praktijkbedrijven die gestart zijn met recirculeren van drainwater, de Na-accumulatie gemonitord. Tot dusver loopt het Na-gehalte daar minder ver op dan de natriumgehaltes die in de proef schade hebben gegeven. De resultaten van het onderzoek uitgevoerd van 2014 t/m 2017 zijn weergegeven in het onderzoeksrapport:  ‘Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium in 3 teeltjaren’.

Projectnummer H153
Startdatum 01-01-16
Einddatum 01-09-17
Afgerond Ja
Budget €95.000
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten teelt en bemesting

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en…

Lees meer