Kwaliteit oppervlaktewater moet nog beter, voorkom lekkages

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden is verbeterd, maar om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (nagenoeg nul-emissie in 2027) te behalen zijn de puntjes op de i nodig. Er zijn al grote stappen gezet, maar de komende jaren moeten ook de lekkages en (on)bewuste emissies worden aangepakt en opgelost. In deze video de belangrijkste aandachtpunten.

Bekijk hier de video (en hier de ondertitelde versie).

Om lekkages te voorkomen is het belangrijk om de waterstromen op het bedrijf, ook eventuele huurlocaties, en emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in beeld te hebben.
Lekkages en onbewuste emissies kunnen al snel oplopen tot een paar honderd m3 per hectare per jaar. Doordat de normen voor de werkzame stoffen die teruggevonden kunnen worden in het oppervlaktewater vaak erg laag zijn kan een kleine lekkage al leiden tot een normoverschrijding. Minder normoverschrijdingen zijn belangrijk voor het behoud van het toch al krappe middelenpakket. De fabrikanten kijken steeds vaker kritisch of hun middelen worden teruggevonden en laten eventuele normoverschrijdingen ook meewegen in het wel of niet verlengen van een toelating. Een eerste stap is natuurlijk om zo min mogelijk chemische middelen te gebruiken. Gebruik alleen toegelaten middelen en houd je aan het etiket van gewasbeschermingsmiddelen. Let daarbij op de juiste dosering, aantal toepassingen per teelt en de manier van toepassen. Druppel dus bijvoorbeeld alleen een middel als die toepassing volgens het etiket ook mag.

Regionaal te werk gaan
Het is belangrijk om samen met uw collega’s in uw eigen glastuinbouwgebied de kwaliteit van het oppervlaktewater en eventuele emissies in de gaten te houden. Goed overleg met andere kwekers in de buurt kan ook helpen om het middelengebruik terug te dringen. Als bekend is welke plagen er bij de buren en omgeving zijn, of wanneer een teeltwisseling gepland is, kan dat u helpen om de juiste strategie te kiezen. En ziet u iets wat niet kan, maak het bespreekbaar en kijk samen naar mogelijke oplossingen.

Winnovatie Challenge
Heeft u zelf een goed idee om lekkages te voorkomen? Doe dan meer aan de Winnovatie Challenge die loopt tot en met 31 januari 2022.

Meer nieuws gietwater