Tuinders voor droge voeten

Hoogheemraadschap van Delfland

De inzet van gietwaterbassins van tuinders bij hevige regenval gaat een nieuwe fase in. Na een succesvolle pilot gaat Delfland met de projectpartners de inzet van bassins tegen wateroverlast op grote schaal mogelijk maken. Tuinders kunnen zo een substantiële bijdrage aan droge voeten in dit gebied leveren.

De maatregel houdt in dat de tuinder voorafgaand aan een hevige regenbui ruimte maakt in zijn bassin. Als twintig bedrijven meedoen, is de opvangcapaciteit vergelijkbaar met die van een polderwaterberging. “De bassins gaan als het ware deel uitmaken van het watersysteem”, zegt hoogheemraad Hans Middendorp. “De ruimte voor het opvangen van regenwater is schaars. Het helpt dus echt als de maatregel snel gemeengoed wordt in de glastuinbouwsector in deze regio.”
 
Bijzonder aan het opvangen van hemelwater in waterbassins is dat het een initiatief is van de sector. Samen met glastuinbouwbedrijven, de gemeente Westland en LTO Glaskracht is het idee beproefd en onderzocht. De acht deelnemers aan de pilot hebben aangetoond dat het werkt en dat het effect heeft.

“Het is een geweldige constructie tussen Delfland en de ondernemers in de glastuinbouw met een waterbassin. Als we dit groots toepassen in de glastuinbouw van het Westland en Oostland leveren we een grote bijdrage aan de problematiek van wateroverlast”, zegt Wilko Wisse van Lans Westland. “Juist met heftige buien en veel neerslag in een korte tijd zijn er problemen met het verwerken van dat vele water. Het gevolg is dan wateroverlast, overstroming van kassen en woonhuizen, wat we uiteraard niet willen. Dat is op zich ook erg logisch in een gebied met zoveel glastuinbouw en verharding. Een polder met weilanden of akkerbouw kan dat water wel absorberen.” Lans juicht het besluit van het Hoogheemraadschap van Delfland samen met LTO Glaskracht dan ook toe om van de pilotfase naar een opschaling te gaan. Wisse: “We verzoeken mede-ondernemers met een waterbassin om zich aan te melden bij het waterschap om hieraan mee te doen en als ondernemers er mede voor te zorgen dat wateroverlast drastisch wordt beperkt!”

Meer nieuws