SERIE TEELTWISSELING: 10 tips van waterschappen voor teeltwisseling en opstart nieuwe teelt

De handhavers Erik Groen van Hoogheemraadschap van Delfland en Jeffry Spanjer van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ondersteunen telers met praktische tips om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. De eerste zeven tips zijn voor de periode van de teeltwisseling. De laatste drie adviezen zijn bedoeld voor de opstartfase van de nieuwe teelt.

Tip 1: Planning en drainstrategie
Het is belangrijk om de teeltwisseling goed te plannen en de drainstrategie daarop aan te passen. Maak de drain op, zodat lozen niet nodig is. Bij een wissel van een belichte teelt is het water ook in onbelichte teelt op te gebruiken. In 2018 moet het lozingswater gezuiverd worden en dat kost geld.

Tip 2: Rekening houden met afvoercapaciteit riool
Hou er rekening mee dat er bij de teeltwisseling veel restwater in een korte periode vrijkomt. Op het moment dat dit op het riool moet worden geloosd, willen andere bedrijven in de buurt dat ook. De afvoercapaciteit van het riool is dan een beperkende factor. Gedoseerd lozen en tijdig beginnen is het devies (zie planning). Probeer eveneens het teeltwater binnen te houden of de afvalwaterstroom te scheiden van nog her te gebruiken waterstroom.

Tip 3: Beoordelen of opvangcapaciteit toereikend is
Is de opvangcapaciteit van de rioolbuffer voldoende? Bent u voldoende gedimensioneerd om al het restwater op te vangen en gelijkmatig te lozen? Indien de opvangcapaciteit te klein is, moeten aanvullende maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld eerder starten met gelijkmatig lozen op de riolering of afvoeren per as of een mobiele opvangvoorziening regelen.

Tip 4: Tijd maken voor (groot) onderhoud
Tijdens de teeltwisseling tijd reserveren voor het nalopen en in orde maken van verschillende zaken, zoals: goten rechthangen, lekkages opheffen, lekke afvoerbakken aan einde goot vervangen, afvoerslangen naar hoofddrain controleren en indien nodig vervangen. Lekstromen afsluiten is ook van belang om ziektedruk van schimmels door natte plekken tegen te gaan. Ziektebestrijding kost geld en lekkages van middelen zijn nadelig voor het milieu.

Tip 5: Zorgen voor droog substraatmateriaal
Zorg ervoor dat het substraat en gewas zo droog mogelijk is. Droge matten zijn lichter, beperken de afvoerkosten en afvoer hoeft niet in lekdichte containers. Een lekdichte container heeft wel de voorkeur; denk maar eens aan onverwachte neerslag. Een droog gewas zorgt voor minder percolaatwater. Mocht er toch sprake zijn van teelt- en/of percolaatwater, zoek dan een goede plek op het erf voor afvoer van substraat en gewas. Liefst niet boven of in de buurt van straalkolken. En als het niet anders kan, dicht de straatkolken dan af. Of zorg met een leiding voor een aansluiting op het riool.

Tip 6: Rekening houden met extra opvang- en zuiveringscapaciteit
Naast (de piek van) het teeltwater moet ook het reinigingswater uit het systeem worden meegenomen in de opvang- en zuiveringscapaciteit van het te lozen restwater. Deze grote hoeveelheden (extra) water vragen om een grotere dimensionering. Beoordeel nu uw systeem of u voor de waterzuivering voldoende bent gedimensioneerd en onderzoek of een extra pomp en grotere buffer nodig is.

Tip 7: Kennis nemen van informatie over teeltwisseling
Aandacht voor en inzicht in het eigen watersysteem is van belang voor de teeltwisseling. Zorg met de aankomende zuiveringsplicht dat uw bedrijf toekomstbestendig is.

Tip 8: Zuiver en goed substraat gebruiken
Gebruik de betere kwaliteit kokossubstraat, die goed is gespoeld, zodat u vanaf het begin van de nieuwe teelt direct kunt recirculeren. Bij steenwolsubstraat (van gerenommeerde merken) zijn goede ervaringen om direct te recirculeren, omdat de concentratie van de zogenoemde bevochtigers (soort uitvloeiers) laag en niet schadelijk is.

Tip 9: Substraat eerst lekprikken
Voor het gelijkmatig uitdraineren de substraatzakken eerst lek prikken in plaats van direct een drainsnede maken. Dit voorkomt een golf aan drainwater.

Tip 10: Drainwater frequenter analyseren
Tijdens de opstartfase het teeltwater frequenter analyseren op residuen van reinigings- en gewasbeschermingsmiddelen om te beoordelen of u het drainwater kunt hergebruiken. Controle op waterstofperoxide (H2O2) voor hergebruik van het reinigingswater in de teelt is eenvoudig met teststrips te doen. Voor andere stoffen is een analyse in een laboratorium nodig. Dit vraagt enkele dagen. 

Meer nieuws