Oproep voor PPS-projecten kennisagenda Landbouw, Water, Voedsel

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben op 1 april 2021 hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten. Het gaat om projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2022. Het beschikbare budget is circa € 15 miljoen per jaar.

Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie genoemde topsectoren werken in deze oproep voor de tweede keer met elkaar samen. Doel is om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie.

Landbouw, Water, Voedsel
Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Nederland beschikt over een enorme kennis en is op veel gebieden toonaangevend. Om deze positie te behouden en om de uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit, is het belangrijk te investeren in innovatie. Met de oproep willen de topsectoren innovaties op deze terreinen stimuleren.
Er is circa € 15 miljoen beschikbaar vanuit de drie topsectoren. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, daarvan is de helft vrij inzetbaar bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen is gelabeld als WR-capaciteit (€ 10 miljoen) en als TO2-capaciteit (€ 0,5 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research).

Indienen
Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een PPS-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van PPS-ideeën is 16 mei 2021. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het PPS-idee past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2021 de gelegenheid om het PPS-idee uit te werken in een volledig PPS-voorstel (fase twee). De volledige tekst van de oproep en de indieningsformulieren is hier te vinden.

Stichting Kennis in je Kas
Via deze oproep stelt de overheid onderzoeksmiddelen beschikbaar voor projecten die relevant zijn voor maatschappelijke thema's zoals energie en milieu, mits er ook vanuit de sector in wordt geïnvesteerd. Met Kennis in je Kas kan de glastuinbouw dat realiseren en op die manier betaalt elke teler hier aan mee. Recent zijn binnen de ondernemersgroep Water van Glastuinbouw Nederland de onderzoekwensen voor het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof besproken. Voor deze call worden in samenspraak met kennisinstellingen deze wensen doorontwikkeld tot projectideeën, die tijdig worden ingediend.
Op deze manier wordt gewerkt aan toepasbare oplossingen voor teeltbedrijven aan de ene kant en tevens aan resultaten meer op sectorniveau aan de andere kant. Teeltbedrijven kunnen hun idee voor onderzoek delen met Stichting Kennis in je Kas via deze link.

Meer nieuws