Water Bewust Scan

Krijg inzicht in het watergebruik op uw bedrijf

Met de WaterBewustScan krijgt u meer inzicht in het watergebruik op uw bedrijf. De scan leidt u langs vragen waarbij onder andere de waterstromen, zuivering of onvoorziene omstandigheden aan de orde komen. Ook worden vragen gesteld over een onderhoudsplan en een schematische tekening van uw bedrijf, beginnend bij hemelwater dat valt op het kasdek.

Waarom deze scan?

Doel van de glastuinbouwsector is om voor 2027 te komen tot een nagenoege nul-emissie (van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen). In dit kader is deze scan ontwikkeld, waarbij de ondernemer in gesprek gaat over de waterstromen op het bedrijf en zo bewust werkt aan het watermanagement.

Wie voert de scan uit?

De scan is opgesteld door studenten van Omgevingsmanagement van Hogeschool Inholland en wordt uitgevoerd door studenten van mbo Watermanagement van Lentiz onderwijsgroep. Zij voeren de scan dan ook samen met u op uw bedrijf uit. Bijkomend doel is dat deze studenten dichter bij de glastuinbouw worden betrokken door ze kennis te laten maken met en mee te laten denken in de praktijk.

Wat wordt gevraagd?

De vragen in de scan zijn water gerelateerd. Het zijn open-, ja/neeen meerkeuzevragen. Hierbij zijn ook vragen waarbij om cijfers wordt gevraagd, bijvoorbeeld om de grootte van de silo’s en de gegevens die terug zijn te vinden in de UO-rapportage.

Persoonlijk advies

Uit de scan rollen adviezen waarmee u als ondernemer aan de slag kunt om stappen te nemen richting nul-emissie en eventueel voor het aantonen van nul-lozing. Deze adviezen ontvangt u in een persoonlijk adviesrapport, opgesteld door de student die met u de scan heeft uitgevoerd. Uiteraard komen deze onderwerpen tijdens het gesprek ook al aan de orde.

Voorafgaand aan de scan

Voordat de scan van start gaat wordt u gevraagd om op een door de student meegenomen luchtfoto (Google Earth) van uw bedrijf de waterstromen op uw bedrijf uit te tekenen. Dit is ter voorbereiding op de uitvoering van de scan. Heeft u een tekening en/of schema van de waterstromen dan wordt u gevraagd deze vast klaar te leggen.

Gegevens

De ingevoerde gegevens worden opgeslagen bij Glastuinbouw Nederland, waar alleen de projectleider de NAW-gegevens kent. De gegevens worden gebruikt voor het geven van advies. Daarnaast wordt de data gebruikt om inzicht te krijgen waar meer kennis benodigd is om te komen tot een nagenoege nul-emissie.