Erik de Jong: ‘Veel onzekerheid over waterzuivering bij grondgebonden teelten’

Erik de Jong van Jongfresh in Monster teelt jaarrond op meerdere locaties (totaal 5 ha) verschillende radijsvarianten. Voor de watervoorziening worden regenwater (minimaal 500 m3/ha opslag), drainagewater (250 m3/ha opslag) en in droge zomers oppervlaktewater gebruikt. Het gietwater gaat door een zandfilter om de grove delen eruit te halen en door een UV-apparaat om de micro-organismen af te doden.

Veel kwelwater
Radijs is een grondgebonden teelt. Het drainagewater gaat vanuit de drainageput naar de opslag in een vuilwatersilo. “Het drainagewater bestaat voor een klein deel uit gietwater, wat de plant niet heeft opgenomen, en voor een groot deel uit kwelwater, omdat we hier dicht onder de kust zitten. Als we dat allemaal moeten zuiveren, is dat voor ons een grote kostenpost. In bijvoorbeeld Limburg is dat anders, omdat de teeltgrond door een diepe grondwaterstand daar hoog uit het water ligt”, zegt radijsteler De Jong, die lid is van de Ondernemersgroep Water en de landelijke commissie Radijs van LTO Glaskracht Nederland.

Onzekerheden
De Jong over de onzekerheid hoe het in de grondgebonden en dus open teelten gaat lopen met de waterzuivering: “Dat maakt het lastig om handen en voeten aan je zuivering te geven. Ook voor de telers die eraan willen werken en erin willen investeren, zodat ze verder kunnen. De onzekerheid van wat wel en niet moet, zet een rem op de investeringen in waterzuivering. Zoals het er nu voor staat, moeten we al het kwelwater gaan zuiveren voordat je het op het riool loost. Maar dan neem je de waterzuivering van het waterschap over.”

CAD-systeem
De radijsteler gebruikt voornamelijk hemelwater in combinatie met drainagewater. In de radijsteelt is het goed mogelijk om zonder grote gevolgen een aanzienlijk deel van het drainagewater mee te gieten. De Jong: “Ondanks dat hebben wij nog steeds te maken met een grote hoeveelheid drainagewater, die niet aan de watergift in de teelt is toe te kennen. Hierdoor zijn we genoodzaakt dit water te lozen.” Het water wordt op het Centraal Afvoersysteem Drainagewater (CAD-systeem) geloosd, een apart en privaat rioolsysteem. Dat gebeurt vooral in de winterperiode, wanneer het gewas minder wordt gegoten en de drainagesilo volloopt.

Collectieve waterzuivering
Jongfresh is een van de aangesloten bedrijven bij CAD-Madepolder. Adviesbureau Aqua-Terra Nova heeft voor dit collectief eind 2016 een businessplan bij het bevoegd gezag ingediend, dat momenteel door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) wordt beoordeeld. In het plan is een bedrijfsgerichte oplossing voor de waterzuivering uitgewerkt. De betrokken bedrijven zijn voornemens een centrale waterzuivering te realiseren, die het water van de aangesloten bedrijven behandelt. Onderzoek naar de meest passende vorm van zuiveren is nog gaande, waardoor de kosten per hectare nog niet bekend zijn.

Gesloten en open teelten
“We moeten een manier vinden om voor de grondgebonden teelt onderscheid te maken tussen wat kwelwater is en wat restant water van je teelt is. Met een gesloten teelt op substraat is die scheiding wel mogelijk, maar een gesloten radijsteelt zie ik niet gebeuren. Dat is met proeven in bakken met zand wel eens geprobeerd, maar is veel te duur waardoor het niet realistisch is”, meldt de radijsteler.

“De individuele zuiveringsplicht is voor de tuinbouw snel gekomen. In vergelijking met de gesloten substraatteelten legt dit besluit een zware druk op de grondgebonden teelten om eraan te voldoen. Dit probleem is bij zowel de Ondernemersgroep Water als ODH bekend, maar een praktische en uitvoerbare oplossing voor de grondtelers lijkt op dit moment niet te bestaan.”

Meer nieuws zuiveringsplicht