Emissiebeperking terugdringen in emissie bij glastuinbouwteelten

Beschrijving

In het Glastuinbouw en Milieu Overleg (GlaMi) hebben overheden en bedrijfsleven afgesproken dat gestreefd wordt naar een nagenoeg emissieloze teelt onder glas voor bedrijfseigen mineralen in 2027. Deze afspraak vloeit voort uit de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Hiervoor is het noodzakelijk dat emissienormen worden opgenomen in het Besluit Glastuinbouw. Om tot een goed onderbouwd inzicht te komen in de emissie van stikstof (N), fosfaat (P) via drainwater is door LTO Groeiservice in opdracht van het Productschap Tuinbouw en in samenspraak met LTO Glaskracht Nederland het project ‘Emissiemanagement Glastuinbouw’ uitgevoerd. In dit project zijn metingen gedaan aan de huidige emissie van bedrijfseigen mineralen in de gewassen komkommer, tomaat, gerbera en chrysant.

Resultaten

Een jaar lang is van 4 glastuinbouwteelten ieder bij 50 bedrijven de emissie van meststoffen in beeld gebracht. Aan het einde van het project namen nog 141 van de 200 bedrijven deel. Bij elk van de 4 teelten is er een kleine groep bedrijven met lage emissies, een grote middengroep en een kleine groep met hoge emissies. De conclusies zijn verwoord als knelpunten die een verdere reductie van de emissie op dit moment in de weg staan. Deze zijn onderverdeeld in algemene knelpunten, knelpunten voor substraatteelten en voor grondteelten.

Zie ook projecten Emissiemanagement en Emissiemanagement glasgroenten en sierteelt.

Projectnummer 13023
Startdatum 01-08-07
Einddatum 01-08-10
Afgerond Ja
Budget €225.370
Uitvoerder LTO Groeiservice
Document

Onderzoek en projecten wetgeving

Demo Prinsenland

Afgerond

Er wordt een demo zuiveringsinstallatie geplaatst om het bedrijfsafvalwater van een glastuinbouwgebied te zuiveren. Met de demo installatie worden…

Lees meer