Watervervuiling vraagt om meer aandacht voor bronaanpak

Op 21 mei organiseerden de Unie van Waterschappen en de Vewin (Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland) een debat over water. Elf kandidaat-Europarlementariërs gingen met elkaar in gesprek over drie stellingen. Over de stelling ‘Voor watervervuiling is een bronaanpak nodig’ waren de meningen het meest verdeeld. Alle kandidaten zijn voor meer aandacht voor bronaanpak, maar de kandidaten waren het niet eens over in hoeverre een bronaanpak ook mogelijk is.

Discussiepunt daarbij was vooral in hoeverre je het economisch belang naast het gezondheidsbelang kunt plaatsen. Sommige kandidaten zien de grootste winst in een Europese aanpak van vervuiling door medicijnresten.

Kaderrichtlijn Water ná 2027
In de EU wordt inmiddels ook gesproken over de Kaderrichtlijn Water (KRW) ná 2027. Daarbij wordt ook gekeken naar een aanscherping van het beleid en normen. We volgen dit op de voet en geven weerwoord waar dat mogelijk is. Het beleid moet wel realistisch blijven, want het blijkt moeilijk genoeg om de huidige doelstellingen te halen. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor waterstromen op het bedrijf. Door ook de laatste emissieroutes aan te pakken en het watersysteem in de kas volledig te sluiten, is meteen de bron aangepakt.

EU-Plantdebat
Kijk hier het EU-Plantdebat terug dat in het kader van deze EU verkiezingen op 14 mei 2024 is georganiseerd door onder andere Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws wetgeving