Watercoach gebiedsgericht aan de slag

De afgelopen jaren is de waterkwaliteit verbeterd, maar de laatste twee jaar stagneerde deze verbetering. In 2023 lijkt er weer een kleine verbetering te zijn, maar die is onvoldoende om de normen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. Als sector moeten we ook de laatste stappen zetten en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten terug brengen tot nagenoeg nul. Niet alleen vanwege de Kaderrichtlijn Water, maar ook voor het behoud van middelen die aanvullend zijn op de biologie en ‘groene’ middelen. Inzet van de watercoach is een van de extra stappen.

Eerder was al duidelijk dat er voor de regio’s Westland en Oostland een financiële bijdrage zou komen vanuit het afsprakenkader Emissieloze Kas. Tijdens het bestuurlijk overleg op 17 april werd duidelijk dat er budget beschikbaar is voor ongeveer 200 bezoeken van de watercoach in het Westland en Oostland. Glastuinbouw Nederland is met diverse partijen in gesprek over de inzet van de watercoach in andere regio’s en in 2025.

In overleg met de waterschappen (Hoogheemraadschap Schieland and Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland) gaat de watercoach gebiedsgericht aan de slag. Er zijn steeds minder directe lozingen op het oppervlaktewater, bodemlozingen en lekkages naar oppervlaktewater helaas nog wel. Ook een kleine waterstroom kan al leiden tot een normoverschrijding. Het verschil moet worden gemaakt in en om de kas. Maar er is vaak maar één meetpunt in een gebied, waardoor een goede waterkwaliteit een verantwoordelijkheid is van het hele gebied. Samen met de watercoach kunnen de bedrijven de waterkwaliteit verbeteren, door op het bedrijf de waterstromen in kaart te brengen en eventuele lekstromen tijdig te signaleren en op te lossen.

 

Graag een eerder artikel toevoegen: https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/nieuws/watercoaches-gaan-aan-de-slag/#_

Meer nieuws wetgeving