Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw wegens succes voortgezet

Waterschappen maken flink werk van het verminderen van de emissies binnen de glastuinbouw. De Kaderrichtlijn Water (KRW) eist dat de glastuinbouw in 2027 nagenoeg gesloten moet zijn. Het doel is te komen tot een (nagenoeg) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar grondwater, oppervlaktewater en riolering.

Partijen die hier een bijdrage aan leveren, kunnen een financiële bijdrage krijgen vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw. Dit is een gezamenlijk fonds van de waterschappen. Vanwege het succes van het fonds, hebben de schappen besloten het fonds tot en met 2019 voort te zetten.

Het fonds bestaat sinds 2012. Tot nu toe zijn al diverse projecten financieel ondersteund. Hiermee is veel kennis ontstaan over manieren om de emissies vanuit de glastuinbouw terug te dringen. Omdat de ervaring met het fonds positief is, willen de waterschappen het voortzetten in de periode 2015 – 2019. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld. De waterschappen willen de komende jaren grote stappen maken met het fonds. Bij de selectie van projecten komt de focus te liggen op het toepassen van beschikbare kennis en maatregelen door de ondernemer op zijn bedrijf. Een onderwerp dat extra aandacht krijgt en gestimuleerd wordt vanuit het fonds is ‘Bewustwording van eigen handelen’. De waterschappen vinden het belangrijk dat ondernemers nadenken over hun werkwijze en hoe deze kan bijdrage aan het verminderen van emissies. Ook blijft er ruimte voor andere projecten die kennis opleveren over emissiebeperking vanuit de glastuinbouw. De waterschappen stimuleren ondernemers projecten in groepsverband op te pakken.

Voor wie door wie?
Er is 137.000 Euro per jaar beschikbaar binnen het fonds. De Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) beheert het fonds. De beoordelingscommissie van het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw beoordeelt of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en hoe hoog die is. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de waterschappen. Projecten die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden, kunnen onder voorwaarden een financiële bijdrage krijgen uit het fonds.

Meedoen
In 2015 ontvangt de beoordelingscommissie graag projectvoorstellen die in aanmerking kunnen komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds. Bovenstaande focus staat centraal in de keuze. De eerstvolgende beoordelingsronde vindt plaats op 3 september 2015. Het is nu al mogelijk hier projecten voor in te dienen. De beoordelingscriteria en de wijze waarop projecten ingediend, zijn hier te vinden. Vragen over het fonds en deelname kunnen gesteld worden via glaskas@spam-protectstowa.nl.

Meer nieuws wetgeving