Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder van start in Groningen en Drenthe

LTO Glaskracht, de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren zijn een samenwerking aangegaan. Doel is om de glastuinbouwbedrijven in de gebieden van beide waterschappen te ondersteunen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool.

Binnen het Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder dat hiervoor is opgesteld, is bewust gekozen voor een aanpak vanuit het perspectief van de ondernemers.

Delta-aanpak waterkwaliteit
Vanaf november 2016 werken overheden, betrokken sectoren, organisaties en kennisinstituten samen aan de ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Deze Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater is van groot belang, onder meer om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nota Duurzame Gewasbescherming te halen.

De samenwerkende partijen ondertekenden op 17 juli 2017 bij Drenthe Growers in Erica een samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van het Maatregelprogramma. De uitvoering vindt plaats in de jaren 2017 tot en met 2021.

Meer nieuws wetgeving