Goed huisvaderschap voor betere waterkwaliteit

Het bestuur van Glastuinbouw Nederland heeft onlangs een brief gestuurd aan het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) met daarin de beschrijving van ‘Goed huisvaderschap’. Glastuinbouw Nederland heeft dit gedaan als onderdeel van een pakket van maatregelen om de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen.

Het PDG is in 2010 ontstaan als opvolger van het Convenant Glastuinbouw en Milieu. De samenstelling is in de loop van de jaren iets gewijzigd. Momenteel bestaat het PDG uit:

  • Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (mede namens LNV)
  • Unie van Waterschappen
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Interprovinciaal Overleg
  • Glastuinbouw Nederland

Belangrijke afspraken die binnen dit samenwerkingsverband zijn gemaakt, zijn o.a. de stikstof-emissienormen voor substraatteelten, de gebruiksnormen voor grondgebonden teelten en de zuiveringsplicht.

Ruim een jaar geleden is Michiel van Haersma Buma (oud-dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland) bij het PDG gestart als extern voorzitter. Vanwege de naderende deadline van de KRW, ligt de focus van het PDG op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vanuit de verwachting dat de KRW-doelen niet gehaald worden met de huidige maatregelen, is voor alle deelnemers van het PDG nagegaan welke extra stappen mogelijk zijn. Naast de inzet van de watercoach, is de glastuinbouw gevraagd om een overzicht te maken van bedrijfsmaatregelen die gezien kunnen worden als ‘goed huisvaderschap’. Het betreft maatregelen die nu niet in de wetgeving staan, maar die wel van een goede bedrijfsvoering verwacht mogen worden en bijdragen aan het voorkomen van emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

De maatregelen lopen uiteen van het beperken van de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen tot goed inzicht in en controle van de watertechnische installatie. Een volledig overzicht van de maatregelen behorend bij goed huisvaderschap is te vinden in de bijlage.

Meer nieuws wetgeving