Voorbereidingen tuinbouwriolering Bommelerwaard van start

Glastuinbouwpact

Telers, gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland hebben afgelopen zomer groen licht gegeven voor de aanleg van een rioolstelsel. Dit stelsel leidt afvalwater van ruim 250 ha glastuinbouw naar een nieuwe zuiveringsinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen. Naast genoemde partijen zijn in de unieke samenwerking ook provincie Gelderland en Dunea betrokken, waardoor het collectief technisch en financieel haalbaar is geworden.

Met de aanleg van het systeem zijn de aangesloten kwekers straks klaar voor 2027 als ook de meststoffen uit het afvalwater gezuiverd moeten worden. De in 2020 nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie staat op het terrein van Waterschap Rivierenland in Zaltbommel en zuivert het tuinbouwafvalwater van gewasbeschermingsmiddelen. Hierna gaat het behandelde water ook nog door de rioolwaterzuivering van het waterschap, zodat ook de meststoffen worden verwijderd. Er is door partijen vanaf 2012 gewerkt aan een robuust systeem om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de toekomst te kunnen borgen. Dunea neemt in westelijk Bommelerwaard oppervlaktewater in om drinkwater te produceren.

Start werkzaamheden februari
Nu de riolering is aanbesteed zijn de voorbereidingen in volle gang. Aannemer Kanters is bezig om het Definitief Ontwerp te verfijnen. Op basis daarvan worden op korte termijn de vergunningsaanvragen gestart. Afgelopen week zijn in een tweetal bijeenkomsten de telers geïnformeerd over de aanpak. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het veld in februari. Begonnen wordt met de plaatsing van drie grote gemalen en de gestuurde boringen gevolgd door de graafwerkzaamheden. Elk deelnemend bedrijf wordt bezocht om samen de definitieve situatie te bepalen en afspraken te maken over de uitvoering.

Contactpersoon
Onderzocht wordt of de vergunningverlening voor de silo’s kan worden gestroomlijnd. Hoewel de planning uitdagend is, wordt erop aangestuurd om eind 2020 het gehele systeem werkend te hebben. Het systeem is voorzien van telemetrie waardoor het mogelijk is de pompen op afstand aan te sturen. Dit biedt mogelijkheden voor de aangesloten telers om inzicht te krijgen in de afvalwaterstromen en bij calamiteiten op een bedrijf hierop in te spelen door voorrang te geven op afvoer van water. m de aanleg van het geheel te stroomlijnen wordt per cluster een teler gevraagd als contactpersoon op te treden.

Maatwerk
Glastuinbouw Nederland heeft in 2017 voor de gehele Bommelerwaard maatwerk aangevraagd in het kader van de zuiveringsplicht. Dit betekent dat glastuinbouwbedrijven in dit gebied die niet in een concentratiegebied liggen de mogelijkheid hebben om hun afvalwater per as aan te bieden aan de zuiveringsinstallatie in Zaltbommel. Hiervoor hebben ongeveer tien solitaire bedrijven interesse getoond. Nu de contouren duidelijk zijn wordt deze groep begin 2020 geïnformeerd over deze mogelijkheid.

Meer nieuws zuiveringsplicht