Aanpassing Standaard Water voor testen zuiveringsinstallaties glastuinbouw

Het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw wordt vastgesteld met gebruik van Standaard Water. De samenstelling van het Standaard Water staat beschreven in het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw. Omdat van drie van de elf gewasbeschermingsmiddelen uit het Standaard Water (pymetrozine, ipridion en imidacloprid) de toelating is vervallen of binnenkort vervalt, is in 2020 in samenwerking met verschillende partijen de samenstelling van het Standaard Water herzien. Daarbij is ook het gebruik van de overige acht middelen uit het Standaard Water geëvalueerd.

Vijf van de 11 middelen uit het Standaard Water zijn vervangen door andere middelen. Pymetrozine, ipridion, imidacloprid, esfenvaleraat en spinosad zijn vervangen door flonicamid, flupyradifuron, metalaxyl-M, penconazool en acetamiprid.

Wat betekent dit?
De aangepaste versie van het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw is op 4 maart 2021 vastgesteld door het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG). Het aangepaste meetprotocol is gepubliceerd op de site van de Helpdesk Water. In het PDG is afgesproken dat vanaf het moment van publicatie op de site van de Helpdesk Water de nieuwe versie van het meetprotocol, en dus ook de nieuwe samenstelling van het Standaard Water, gebruikt kan worden voor het vaststellen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw. De ministeriele regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarin het meetprotocol is aangewezen als testmethode voor het vaststellen van het zuiveringsrendement, zal naar verwachting medio 2021 hierop zijn aangepast. Na inwerkingtreding van ministeriele regeling mag alleen nog de nieuwe samenstelling van het Standaard Water worden toegepast.

Goedgekeurde installaties
Op de BZG-lijst staan inmiddels 25 goedgekeurde zuiveringsinstallaties. Deze goedkeuringen blijven na wijziging van het Standaard Water gewoon van kracht. Dit betekent dat de installaties die op de BZG-lijst staan niet opnieuw onderzocht moeten worden, zolang er geen wijzigingen worden aangebracht aan de installatie. Het aangepaste meetprotocol is hier te vinden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de BZG (Corine Baltus).

Meer nieuws zuiveringsplicht