Minder afvalwater? Pak het slim aan!

Tijdens de teeltwisseling ontkom je niet aan afvalwater. Voor een goede reiniging en ontsmetting is niet alleen veel water nodig, maar ook verschillende reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Maar waar laat je al dat water? Eén van de tips die je vaak hoort, is op tijd stoppen met de watergift, zodat je de hoeveelheid afvalwater die via de steenwolmatten het bedrijf verlaat, minimaliseert. Maar zelfs als je dit doet, ontkom je niet aan afvalwater. Er is ook nog geen kant-en-klare oplossing. Toch willen we graag wat ideeën delen en oproepen om zelf ook kritisch na te denken over de eigen situatie.

Schoon druppelsysteem
Voordat je start met de nieuwe teelt, wil je dat het watergeefsysteem brandschoon is. Daarom is het aan te raden om tijdens de laatste weken van de teelt de dosering waterstofperoxide op te hogen om zeker te zijn van een schoon watergeefsysteem. Spoel de druppelslangen in deze tijd een paar keer goed door. Er zijn mooie oplossingen om het spoelwater van de druppelslangen weer terug te brengen in het drainsysteem (bijvoorbeeld via een bochtje met een kraantje aan het eind van de slang, waarmee je het water weer terug in het drainkanaal kan laten lopen). Op deze manier wordt al het water hergebruikt. Laat eventueel het water in het druppelsysteem net vóór de teeltwisseling onderzoeken op ziektekiemen. Er zijn ook mooie oplossingen voor een goede filtratie van drainwater zodat dit zonder problemen weer (vóór de ontsmetter) in het drainsysteem kan komen.

Watersysteem ontsmetten
Voor het ontsmetten van onder andere drainput, drainleidingen en tanks wordt veel gebruik gemaakt van chloor, vaak vanwege de lage kosten. Het nadeel van chloor is alleen dat dit niet makkelijk afbreekt en een restproduct achterlaat. Denk daarom eens na over het gebruik van het veel stabielere waterstofperoxide, bijvoorbeeld Huwa-San. De concentratie hiervan kan gemakkelijk gecontroleerd worden en door de hoge stabiliteit kan je met één oplossing meerdere trajecten of silo’s ontsmetten. Het voordeel is dat er minder product wordt verbruikt en dat er meer zekerheid is dat er in het gehele watersysteem een goede ontsmetting plaatsvindt. Laat het restant van de ontsmettingsvloeistof in een silo staan tot het gehalte actieve stof is afgebroken, er blijven dan geen reststoffen over (wat bij chloor dus wel het geval is).

Bassins en silo’s reinigen
Door invloeden van het weer en door vuil kan er een sliblaag ontstaan in bassins en silo’s. De teeltwisseling is bij uitstek een goed moment om te zorgen dat dit gereinigd wordt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen het water van waterbassins en silo’s reinigen, zonder dat het water eruit hoeft. Alle wateropslag kun je nadien wederom ontsmetten met bijvoorbeeld Huwa-San.

Milieuvriendelijke glasreiniger
Licht is van groot belang tijdens de nieuwe teelt. Daarom reinigen de meeste telers tijdens iedere teeltwisseling het glas. Vaak wordt hiervoor een product op basis van fluoride gebruikt, maar er komen steeds meer milieuvriendelijke alternatieven op de markt. Zo is er sinds kort een ecologische glasreiniger op de markt die volledig biologisch afbreekbaar is. De eventuele restanten van het product die met het spoelwater wegspoelen, vormen zo nauwelijks een probleem. Momenteel wordt dit product ook getest op de veiligheid voor Anti Reflectie coatings (AR-coatings).

Teeltgoten efficiënt reinigen
Het reinigen van teeltgoten is een tijdrovende klus die zorgt voor veel afvalwater én waarbij het eindresultaat vaak nog te wensen overlaat. Wanneer tijdens het reinigen van de goten continu chloor wordt toegevoegd aan het water, wordt er veel product verbruikt en is de kans op emissie groter. Je kan dit anders aanpakken door de goten in te spuiten met een alkalisch reinigingsproduct. Dit laat je inwerken en vervolgens spuit je de goten af. Zo verbruik je minder water en minder product. Bepaalde reinigingsproducten kan je ook in schuimvorm toepassen, waardoor je de inwerktijd van het product kan verlengen.

Als de goten eenmaal schoon zijn, raden we sterk aan met gotenfolie te werken. Zo blijven de goten veel schoner, neemt de reiniging veel minder tijd in beslag en voorkom je een hoop afvalwater.

Mobiele waterzuivering
Bovengenoemde tips helpen je om de hoeveelheid afvalwater te beperken. Mocht er tijdens de teeltwisseling onverhoopt toch spuiwater zijn, dan is mobiele zuiveringsinstallatie een goede optie. Mobiele waterzuivering houdt in dat je restwaterstroom laat zuiveren door een dienstverlener die beschikt over een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Hiermee wordt het water ter plaatse gezuiverd.

Slim omgaan met afvalwater
Kort samengevat: afvalwater is en blijft een lastige kwestie waar je niet aan ontkomt, maar waar je wél op een slimme manier mee om kan gaan. Probeer de hoeveelheid afvalwater niet alleen te beperken, maar denk vooral ook na over de producten die je gebruikt om te ontsmetten. Zo zijn er  steeds meer biologisch afbreekbare producten beschikbaar, die zorgen voor een lagere milieubelasting.

Meer nieuws watergift