Optimaal beheer waterstromen en zuiverings- en feedbackprocedures voor zuiveringstechnologie

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 1 van het overkoepelende project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'. 

In dit werkpakket worden GBM-zuiveringstechnologieën en strategieën geschikt en robuust gemaakt voor afwijkende waterstromen. In 2017 wordt in een desktopstudie en met kleinschalige experimenten onderzocht welke waterkwaliteitsparameters van invloed zijn op het zuiveringsrendement bij collectieve zuiveringsinstallaties, en er worden procedures ontwikkeld om te sturen op deze parameters. In 2018 worden deze procedures op praktijkbedrijven geëvalueerd en indien nodig aangepast. Voor bedrijven met ondersteunend glas worden in 2017 de waterstromen kwalitatief en kwantitatief in kaart gebracht en worden circa twee concepten uitgewerkt voor het optimaal beheersen van de waterstromen en in 2018 op twee praktijkbedrijven getest.

Resultaten

November 2017
In het kader van dit project is een leaflet gemaakt, waarin een werkwijze beschreven staat voor voorkomen van emissies tijdens de teeltwisseling voor substraatteelten. Tijdens de huidige teeltwisseling wordt bij een aantal telers metingen verricht om de samenstelling van de verschillende waterstromen vast te stellen. Op basis van de informatie die met deze metingen verkregen wordt, zal de leaflet verbeterd worden. Daarmee is de huidige publicatie een eerste versie van het document, met daarin de huidige beste werkwijze. Bedrijven die de teeltwisseling nog moeten starten en willen bijdragen aan het project kunnen zich melden bij Jim van Ruijven (0317 481 387; jim.vanruijven@spam-protectwur.nl), zodat er metingen uitgevoerd kunnen worden aan de waterstromen die vrijkomen en we een zo breed mogelijk beeld kunnen schetsen van de waterkwaliteit.

Projectnummer 1605-016
Startdatum 01-03-17
Einddatum 01-07-19
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen UR Glastuinbouw

Onderzoek en teeltwisseling